Kabinet zet volgende stap voor inhaal- en PE-examens

Er komt een informatiesysteem waarin de gegevens met betrekking tot de afgelegde examens en behaalde beroepskwalificaties van adviseurs wordt opgeslagen.

Dit wordt vastgelegd in het nieuwe artikel 4:9a Wft, blijkt uit de Nota van Wijziging op de Wijzigingswet financiële markten 2014.

Uit de nota blijkt ook dat minister Dijsselbloem wat betreft het instellen van een inhaal- en PE-examen geen pas op de plaats maakt.

In de nota wordt herhaald dat er een centrale examenbank komt voor zowel de examinering van initiële examens als de PE-examens.

Daarnaast komt er een informatiesysteem waarin alle behaalde examens worden opgeslagen. De minister en de exameninstituten hebben toegang tot dat systeem. “Een exameninstituut moet in geval een kandidaat een PE-examen wil gaan afleggen, kunnen beoordelen of de kandidaat wel in aanmerking komt voor een PE-examen. Immers indien een kandidaat niet binnen 36 maanden een PE-examen met goed gevolg aflegt, dient deze een bijzonder examen af te leggen dat in zekere zin het karakter heeft van een inhaalexamen waarin de actualiteiten sinds het laatste afgelegde examen worden getoetst. Het is derhalve voor een efficiënte werking van de centrale examenbank nodig dat exameninstituten de beschikking hebben over gegevens met betrekking tot de door een kandidaat afgelegde examens en behaalde beroepskwalificaties. Dit maakt een koppeling van de centrale examenbank met het informatiesysteem noodzakelijk.”

Om te voldoen aan de privacyregels wordt de minister van Financiën de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. “Voor het verwerken van persoonsgegevens is een grondslag als bedoeld in artikel 8 Wbp vereist. Op basis van onderdeel f van artikel 8 dient er sprake te zijn van een gerechtvaardigd belang. Dit is het geval, aangezien in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk het noodzakelijk is dat de verschillende exameninstituten bepaalde gegevens kunnen raadplegen ter uitvoering van de regels als bedoeld in het derde lid van artikel 4:9. Zonder het informatiesysteem zou dit niet mogelijk zijn.”

Diplomaregister

“De bewaarde gegevens in het informatiesysteem zullen op een later moment worden gebruikt voor een diplomaregister. Het diplomaregister moet nog worden opgezet, naar verwachting zal dit in 2014 in gang worden gezet met beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2015. Het wettelijk kader rondom het register zal waarschijnlijk in de wijzigingswet financiële markten 2015 worden opgenomen. In het register kan worden nagegaan of de persoon in kwestie de juiste diploma’s bezit en derhalve over de vereiste vakbekwaamheid beschikt.”

Zie pag. 18 t/m 21 Nota van wijziging

GEEN REACTIES