Restschuldregeling krijgt terugwerkende kracht en wordt verlengd

De aftrekbaarheid van de restschuldrente gaat met terugwerkende kracht in op 29 oktober en wordt verlengd tot 10 jaar. De starterslening blijft bestaan.

Dit staat in de Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag op de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning.

Het CDA heeft aangegeven dat het voor de meeste mensen onmogelijk is een gemiddelde restschuld van € 35.000 in vijf jaar af te lossen. “Dat hoeft ook niet”, antwoordt minister Blok in de nota. “Na vijf jaar eindigt enkel het recht op renteaftrek. Daarmee beoogt het kabinet geenszins te bereiken dat kredietaanbieders in reactie daarop zullen verlangen dat de restschuld in vijf jaar moet worden afgelost. Dat blijft iets tussen kredietgever en kredietnemer.”

Restschuldregeling

Naar aanleiding van deze inwerkingtredingsdatum zijn in de media geluiden te horen geweest dat daardoor bestaande eigenwoningbezitters met een restschuld tot 1 januari 2013 zouden wachten met de verkoop van de eigen woning terwijl potentiële kopers nog voor 1 januari 2013 een dergelijke woning zouden willen aanschaffen omdat zij op die manier toegang houden tot het overgangsrecht. Deze ‘mismatch’ zou de woningmarkt geen goed doen. “Ik deel deze visie niet”, stelt Blok in de Kamerbrief die de Nota vergezelt. “Voor toepasselijkheid van het overgangsrecht is, zoals onder andere opgenomen in de nota naar aanleiding van het nader verslag, alleen noodzakelijk dat op 31 december 2012 door beide partijen een voorlopig koopcontract is getekend waarin de koopprijs is vermeld. De termijnen voor de gebruikelijke voorbehouden (in het bijzonder het financieringsvoorbehoud maar ook de drie dagen termijn voor de koper) hoeven echter nog niet verstreken te zijn. Voor de restschuldmaatregel wordt daarentegen aangesloten bij de vervreemding van de eigen woning (veelal het moment van passeren van de eigendomsakte). Tussen het moment van tekenen van het voorlopige koopcontract en het passeren van de eigendomsakte ligt een aanzienlijke periode. Van een ‘mismatch’ zal dan ook nauwelijks sprake zijn.”

Ondanks deze redenering neemt hij toch maar het zekere voor het onzekere: “Om de kans op de ‘mismatch’ in het geheel uit te sluiten, is het kabinet voornemens om bij nota van wijziging te bepalen dat de restschuldfaciliteit met terugwerkende kracht tot 29 oktober 2012 (datum presentatie van het regeerakkoord) in werking zal treden.
Hierdoor wordt bereikt dat rente ter zake van in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017 ontstane restschulden gedurende vijf jaar aftrekbaar is.” Die laatste termijn die is vastgelegd in derde nota van wijziging is alweer achterhaald. Het CDA bepleitte een termijn van tien jaar mits de schuld lineair wordt afgelost. De fractie wist voor dit initiatief de steun van VVD en PvdA te verwerven, aldus VVD-TweedeKamerlid Neppérus in het Reformatorisch Dagblad, dus zullen we die termijnverlenging terugzien in de vierde nota van wijziging.

Starterslening blijft

Het kabinet zal de starterslening behandelen als een zogenoemde bestaande eigenwoningschuld. Door deze goedkeuring in nu nog een concept-besluit, staat het vast dat ook die startersleningen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek. Het kabinet biedt hierdoor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de gevraagde rechtszekerheid en doet een oproep aan SVn om het loket voor startersleningen zo spoedig mogelijk weer te openen.

NHG verhuist mee

Blok meldt de Kamer dat hij het Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder NHG) verzocht heeft de regels zodanig aan te passen dat bestaande spaar- en/of aflossingsvrije hypotheken meegenomen kunnen worden naar een volgende woning, zonder dat eigenaren verplicht worden annuïtair af te lossen. Het WEW heeft inmiddels toegezegd de regelgeving in deze zin aan te passen. Dit betekent dat NHG ook na 2013 tot de mogelijkheden behoort voor bestaande hypotheken, ongeacht de vraag of die hypotheken op dit moment met of zonder NHG zijn gefinancierd.

GEEN REACTIES