Regering verbetert voorlichting inlooprisico WGA

In het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de wet WIA wordt vermeld dat de hybride uitvoering verbeterd kan worden op het punt van transparantie bij het UWV.

“Het is van belang dat bij de overgang naar een private verzekering werkgevers weten welke kosten er vanuit de publieke verzekering resteren”, schrijft staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.

Tijdens het algemeen overleg is hem gevraagd naar het inlooprisico bij de overstap van publieke naar private verzekering en specifiek het risico van werknemers die bij de overstap al ziek thuis zijn. “Bij de vormgeving van de financiering van de WGA is dit verschijnsel onderkend en beoogd.

“Werkgevers hebben de keuzevrijheid tussen verzekerd zijn bij UWV (de publieke verzekering), het WGA risico zelf dragen of het risico verzekeren bij een verzekeraar. Bij de overstap van de publieke verzekering naar privaat blijven werkgevers financieel verantwoordelijk voor de lasten van lopende WGA-uitkeringen én voor de toekomstige WGA-lasten van hun reeds zieke werknemers. Vanwege het omslagstelsel bij publieke verzekering heeft er namelijk nog geen reservering van deze toekomstige lasten via de premie plaatsgevonden, dit in tegenstelling tot het kapitaaldekkingstelsel bij verzekeraars.

Werkgevers kunnen via informatie van UWV op de hoogte zijn van de lasten van lopende uitkeringen. De toekomstige WGA-lasten van op het moment van overstap zieke werknemers zijn wat moeilijker in te schatten. Werknemers die nog geen twee jaar ziek zijn, kunnen immers nog herstellen maar kunnen ook uiteindelijk in aanmerking komen voor een WGA-uitkering.

Het is aan werkgevers om in overleg met hun verzekeraars na te gaan of en onder welke voorwaarden werknemers die reeds ziek zijn geworden kunnen worden meegenomen in de verzekering. Ik raad werkgevers en verzekeraars aan goed onderzoek te doen mede op basis van de informatie die ze krijgen van UWV over een mogelijk inlooprisico en de omvang ervan. Ik ben voornemens de voorlichting over dit risico door UWV verder te verbeteren.”

GEEN REACTIES