Recht op premie-incasso vervalt

De bemiddelaar is niet langer een lasthebber van de verzekeraar, maar opdrachtnemer van de cliënt.

Daarom past het recht op premie-incasso niet in de nieuwe verhoudingen in de markt, aldus de memorie van toelichting op de wijzigingswet financiële markten 2015. Het wetsontwerp is ter consultatie aangeboden (zie ook: Weer wijzigingswet met belangrijke vernieuwingen).

De mogelijkheid dat de bemiddelaar de premies incasseert blijft wel bestaan, als dat overeengekomen wordt tussen verzekeraar en bemiddelaar.

De Memorie van Toelichting schrijft letterlijk:

“Het recht op premie-incasso stamt uit de Wet assurantiebemiddeling van 18 januari 1952, en was opgenomen in artikel 19 van die wet. Uit de parlementaire behandeling van dat artikel blijkt dat er discussie was over dit recht. ‘Het feit dat de tussenpersonen en met name de beroepsagenten veelal geneigd zijn de verzekeringsnemers als hun cliënten te beschouwen, doet hen hier wellicht eens te gereder van een ‘recht’ spreken. In wezen echter gaat het hier om de vervulling van een plicht, een plicht namelijk jegens de verzekeraars tot premie-inning, tot accurate premie-afdracht, c.q. tot het uitkeren van schadepenningen en in het algemeen tot het doen van al hetgeen assuradeuren hun in het verkeer met verzekerden opdragen.”

Het recht op premie-incasso past niet in de nieuwe verhoudingen in de markt, beoogd met het provisieverbod. De bemiddelaar is daarin namelijk niet langer een lasthebber van de verzekeraar, maar opdrachtnemer van de cliënt. Voor de verzekeringen onder het provisieverbod geldt daarom dat premie-incassorecht bij andere verzekeringen dan schadeverzekeringen overbodig is. Omdat het provisieverbod echter ook van toepassing is op betalingsbeschermers of individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, voor zover die als schadeverzekeringen kwalificeren, worden deze in het tweede lid uitgezonderd.

De mogelijkheid dat de bemiddelaar premies voor verzekeringen incasseert blijft hiermee bestaan voor verzekeringen die onder het provisieverbod vallen, alleen dient dit overeengekomen te worden tussen verzekeraar en bemiddelaar. De verrekening van de geïnde premies verloopt via een rekeningcourantverhouding waardoor een financiële band wordt gecreëerd tussen de aanbieder en de bemiddelaar. Om te voorkomen dat daar sturing van uitgaat, die in de weg kan staan aan het handelen in het belang van de klant door de bemiddelaar, kunnen op grond van artikel 4:15 Wft bij algemene maatregel van bestuur voorwaarden worden gesteld over premie-incasso door de bemiddelaar ten aanzien van verzekeringen die onder het provisieverbod vallen. In de praktijk zal moeten worden bezien of hiermee de beoogde modernisering zal slagen.”

De eerste twee leden van artikel 4:104 worden gewijzigd en gaan luiden:

1.Tenzij anders wordt overeengekomen of de bemiddelaar zich bij de verzekering tegenover de verzekeraar tot betaling van premie en kosten als eigen schuld heeft verbonden, verzorgt bij schadeverzekeringen de bemiddelaar voor de verzekeraar het incasso van de premies. Ter zake van dit premie-incasso is hij jegens de verzekeraar te allen tijde rekening en verantwoording schuldig.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op betalingsbeschermers of individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Onder betalingsbeschermer wordt verstaan: een verzekering ter dekking van het risico dat de verzekeringnemer betalingsverplichtingen uit hoofde van een overeenkomst inzake krediet niet kan nakomen.

GEEN REACTIES