Provisieverbod uitvaart: ‘middel erger dan de kwaal’

De tegenstanders van een provisieverbod op uitvaartproducten krijgen steun van Cees de Jong: “behandel deze verzekeringsvorm als een schadeverzekering”.

Dr. Cees de Jong haalde tijdens de rondetafel met Tweede Kamerleden uit naar het AFM-rapport over uitvaartverzekeringen:

Nodeloos beschadigend

Dit rapport kan niet los gezien worden van haar brief met voorlopige bevindingen, betoogde De Jong. Die brief diende mede ter onderbouwing van het door de minister aangekondigde voornemen om het provisieverbod ook van toepassing te laten zijn op uitvaartproducten.

“Genoemde brief was, mede gezien het feit dat het om voorlopige bevindingen ging, waarbi9j een zekere mate van terughoudendheid past, onvoldoende onderbouwd en te stellig van toonzetting en daardoor tendentieus. De als gevolg daarvan te verwachten exposure in de media was nodeloos beschadigend voor de verzekeringsbranche in het algemeen en de uitvaartverzekeringsbranche in het bijzonder.”

Ketenbeheersing

“Wat voor de brief gold, geldt in zekere mate ook voor het rapport: het ontbeert een deugdelijke controleerbare onderbouwing en bevat derhalve niet op juistheid verifieerbare beweringen. Voorts bevat het rapport aanbevelingen met een min of meer dwingend karakter over onderwerpen die buiten de werkingssfeer van de Wft en/of buiten de daarin vastgelegde gedragstoezichttaak van de AFM vallen. Ook hanteert de AFM uitgangspunten, die enerzijds geen steun vinden in de Wft en anderzijds voorbijgaan aan het door de minister en het Verbond omarmde zuiver marktmodel. Ik doel hier op het gestelde met betrekking tot ketenbeheersing en de in dat verband aan verzekeraars toegedichte taken en verantwoordelijkheden.”

Middel erger dan kwaal

“Soms is het middel erger dan de kwaal. Dat gaat ook op voor wetgeving, in het bijzonder ook voor het voorstel om een provisieverbod in te voeren voor uitvaartverzekeringen. Provisie is een transactieafhankelijke beloning: wordt er geen verzekering gesloten, dan wordt geen provisie uitgekeerd. Een belangrijk deel wat een adviseur bij de klant in rekening brengt heeft betrekking op het inventariseren van diens uitvaartwensen. Dat is geen financiële dienst. Dit brengt met zich mee dat de bevoegdheid van de AFM om te toetsen of er sprake is van een kennelijk onevenredige beloning slechts betrekking kan hebben op een beperkt deel van de in rekening gebrachte beloning.”

Geen provisieverbod

“Mijn voorstel: voer voor uitvaartverzekeringen geen provisieverbod in maar behandel deze verzekeringsvorm op het punt van beloning voor de verzekeringstussenpersoon als ware het een schadeverzekering.”

GEEN REACTIES