Minister publiceert diplomaplicht en nieuwe PE-regels

Bedrijven worden verantwoordelijk voor het real time up-to-date houden van kennis. Zij moeten dat borgen in hun bedrijfsvoeringsmodel.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister de Jager zijn beleidsvoornemens vakbekwaamheid uiteengezet.

Sommige punten waren al bekend. Zo komt er een diplomaplicht voor iedereen die zich binnen de financiële onderneming bezig houdt met advisering. Ongeacht of de adviseur werkzaam is bij een grote of kleine onderneming.

Onder adviseur verstaat de minister “een persoon die namens de onderneming een consument daadwerkelijk adviseert over specifieke financiële producten. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de definitie van de term ‘adviseren’ zoals deze in de Wet financieel toezicht is opgenomen.” Indien de onderneming het adviesproces in verschillende fasen heeft opgesplitst dan is de adviseur de persoon die uiteindelijk het advies geeft en verantwoordelijk is voor het individuele advies.

Nieuw systeem Permanente Educatie

Het PE-systeem gaat volledig op de helling. Uit de evaluatie van het CDFD is gebleken dat de meerderheid van de financiële dienstverleners aan het einde van een PE-termijn een programma volgen. Daardoor staat niet vast dat de actuele kennis binnen die termijn altijd actueel is. Daarom stelt De Jager voor dat “financiële dienstverleners ervoor moeten zorgen dat hun bedrijfsvoeringsmodel actuele ontwikkelingen4 ten allen tijde real-time borgt zodat deze op een adequate manier door de medewerkers worden opgepakt en toegepast. Op die manier ontstaat er geen kennisachterstand en kunnen ondernemingen permanente educatie in brede zin op een eigen manier vormgeven.

Daarnaast wil ik adviseurs verplichten om periodiek een PE-examen af te leggen. Gezien de nieuwe eis voor ondernemingen om in de bedrijfsvoering kennis real-time up-to-date te houden kan de frequentie van dit examen omlaag. Gedurende elke PE-periode van 3 jaar dienen de adviseurs een PE-examen af te leggen. Tussen de in verschillende PE-periodes afgelegde examens moet steeds een bepaalde periode zitten, bijvoorbeeld 18 maanden. Dit periodieke PE-examen dient om vast te stellen of de adviseurs de actualiteiten van de afgelopen periode goed tot zich hebben genomen. Als zich gedurende zo’n PE-periode belangrijke ontwikkelingen voordoen worden deze op korte termijn alsnog opgenomen in de eind- en toetstermen en vervolgens in de examenvragen verwerkt.”

Geen diplomaregister

In tegenstelling tot eerdere beleidsvoornemens ziet De Jager af van een privaat personenregister. Hij neemt de visie over die ook binnen de branche leeft over, namelijk dat dit register nauwelijks toegevoegde waarde biedt voor de consument. “Ten eerste is het zeer de vraag of consumenten in een register gaan zoeken of een adviseur over de juiste diploma’s beschikt. Daarnaast is het register na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving in die zin overbodig: alle adviseurs worden immers verplicht om over de voor hen relevante Wft-diploma’s te beschikken.”

“Hoewel de tijd op dit moment niet rijp lijkt voor een privaat geïnitieerd diplomaregister, merk ik wel op dat er in de markt veel ontwikkelingen gaande zijn die zouden kunnen leiden tot een vorm van een ‘register’. Ik denk daarbij aan initiatieven waarbij consumenten bijvoorbeeld een beoordeling toekennen aan een adviseur die hen heeft bijgestaan. Deze ontwikkelingen houd ik nauwlettend in de gaten. Ik prefereer deze boven een opgelegde variant vanuit de overheid waarvan de toegevoegde waarde discutabel is.”

Overgangsregeling

De nieuwe regels worden per 1 januari 2013 van kracht. Adviseurs die op dat moment nog niet actief zijn krijgen tot 1 januari 2014 de kans hun diploma’s te halen.

Voor adviseurs die ten tijde van de inwerkingtreding van deze wijzigingen reeds op de markt actief zijn geldt een andere termijn: zij krijgen tot 1 juli 2015 de tijd om aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen te gaan voldoen.

Adviseurs die nu onder het bedrijfsvoeringsmodel vallen kunnen het diploma behalen door het afleggen van een examen, maar ook door het doorlopen van een EVC-procedure.

Voor de adviseurs die reeds over Wft of gelijkgestelde diploma’s beschikken zal een inhaalprogramma worden opgesteld. De examinering van dit inhaalprogramma wordt gecombineerd met de examinering van de PE voor de periode 2013-2015. Examinering zal mogelijk zijn vanaf 1 januari 2014.

GEEN REACTIES