Protocol ter verbetering uitvoering WGA

Verzekeraars, re-integratiebedrijven en arbeidsdeskundigen maken in een protocol helder op welke dienstverlening werkgevers en uitkeringsgerechtigden aanspraak kunnen maken.

Doel is onder meer het voor de uitkeringsgerechtigde en (ex-)werkgever inzichtelijk maken van de mogelijkheden tot re-integratie na twee jaar loondoorbetaling en de partijen die daarbij betrokken zijn. Met het verbeteren van de inzetbaarheid is gezien de komende krapte van de arbeidsmarkt ook een groot maatschappelijk belang gemoeid.

De nieuwe aanpak volgt het voorbeeld van de wettelijke eisen en private afspraken die tijdens de eerste twee ziektejaren gelden. Het ziekteverzuim is mede dankzij een actievere opstelling van sociale partners, verzekeraars, arbodiensten, re-integratiebedrijven, arbeidsdeskundigen en andere professionals in tien jaar tijd gedaald van ruim 6,5 procent tot iets meer dan 4 procent. Met betrekking tot de WGA, die volgt op de eerste twee ziektejaren, is veel minder vastgelegd. Verzekeraars, re-integratiebedrijven en arbeidsdeskundigen vinden dat een ongewenste situatie.

“Met het helder vastleggen op welke momenten welke acties worden ondernomen, worden werkgevers nog beter bediend, weten gedeeltelijk arbeidsgeschikten beter waar ze op kunnen rekenen en verwachten we meer mensen weer aan het werk te kunnen helpen”, aldus directeur Harold Herbert van het Verbond van Verzekeraars.
“We maken duidelijk welke stappen in welke volgorde moeten worden doorlopen en bij wie de uitkeringsgerechtigde en (ex-)werkgever kunnen aankloppen voor informatie en begeleiding”, zegt Kick van der Pol, voorzitter van Boaborea.  NVvA-voorzitter Monique Klompé stelt namens de beroepsvereniging van arbeidsdeskundigen: “Er kan meer maatwerk komen om de match tussen belasting en belastbaarheid van mensen te vergroten. Zo zien wij veel in het anders organiseren van banen, waardoor het werk beter aansluit bij de belastbaarheid van mensen.”

De betrokken werknemers krijgen volgens het protocol, dat nog nader moet worden uitgewerkt, op gezette tijden informatie van de verzekeraar, arbeidsdeskundige, arbodienst, scholings- en re-integratiebedrijf en andere betrokken partijen. Zo wordt met de werknemer en werkgever de uitgangssituatie vastgelegd en met ondersteuning van onder meer de arbeidsdeskundige een re-integratievisie en plan van aanpak opgesteld. Het protocol ziet erop toe dat de betrokken uitkeringsgerechtigde en (ex-)werkgever goed worden ondersteund en regelmatig een update krijgen over de voortgang van het traject dat gericht is op werkhervatting.

GEEN REACTIES