Position paper AEGON over provisieloos werken

AEGON vat haar opvatting over de nieuwe wereld van de intermediaire keten op een heldere manier samen met respect voor de rol van de adviseur. Position paper AEGON en provisieloos werkenHet uitgangspunt van de werkwijze van de verzekeraar omschrijft AEGON als volgt:

“Wij vinden dat een klant het meest gebaat is bij advies van een onafhankelijke tussenpersoon. AEGON is een verzekeraar en geen onafhankelijke adviseur. Wij kennen de situatie van de klant bovendien niet zo goed als de adviseur. Daarom verwijzen wij klanten die zich met adviesvragen bij ons melden altijd en uit volle overtuiging door naar een adviseur.

Alleen in uitzonderingsgevallen zijn wij klanten die dat willen direct van dienst. Maar met de vermelding dat er geen sprake is van onafhankelijk advies. Wij brengen daarbij een fair bedrag aan kosten in rekening.”

Ondersteuning adviseur

AEGON ondersteunt de adviseur bij het adviseren. Zo komt de maatschappij met software die helpt bij het adviseren, offreren en beheren van contracten. “Hoe efficiënter deze trajecten verlopen, hoe goedkoper het is. Op deze manier helpen wij het advies betaalbaar te houden.” AEGON heeft aangekondigd investeringen in dergelijke technologie op te voeren. Daarnaast wordt ernaar gestreefd het productaanbod in te perken en te vereenvoudigen in de vorm van basispakketten met extra modules.

Eenduidige afspraken met intermediair

Maatwerk in afspraken met de individuele adviseurs staat haaks op een kostenefficiënte keten, is kennelijk het motto van AEGON. Daarom wil zij geen verschillende afsprakensets per adviseur. Het position paper geeft geen antwoord op de vraag hoe de samenwerkingsovereenkomst met het intermediair eruit gaat zie. Wel benoemt het een aantal vragen waar een antwoord op geformuleerd moet worden, zoals:

  • Hoe worden contractswijzigingen met de klant gecommuniceerd?
  • Wie informeert de klant over nieuwe wettelijke regels en voorwaarden?
  • Wie onderhoudt het contact met de klant?

“Adviseurs vinden dat deze afspraken verschillend kunnen worden ingevuld, afhankelijk van de afspraken tussen klant en adviseur en van het contract tussen verzekeraar en klant. Er is nog een wereld te winnen als de afspraken tussen adviseur en verzekeraar vooraf duidelijk zijn. Onze voorkeur gaat uit naar eenvoud: wij willen geen verschillende afsprakensets per adviseur. Wél verwachten wij dat in de adviesmarkt verschillende bedieningsconcepten gaan ontstaan. AEGON zal hierop zo goed mogelijk aansluiten.”

Een niet onbelangrijk item lijkt ons dat nog open staat en beter dicht getimmerd kan worden voordat na de jaarwisseling de nieuwe regels werkelijkheid zijn geworden.

Scherpe lijn tussen accountbeheer en relatiemanagement

AEGON trekt een scherpe lijn tussen accountbeheer en relatiemanagement enerzijds en advisering anderzijds. De traditionele rol van de accountmanagers waarbij ook ondersteuning werd gegeven in de advisering verdwijnt. De accountmanager wordt liaison tussen de adviseur en de maatschappij. “De belangrijkste uitdagingen hierbij zijn het verstevigen van de samenwerking en het verbeteren van de gezamenlijke marktbewerking. “

Execution only

Er zijn klanten die zonder advies rechtstreeks een product willen kopen. “Als wij producten actief verkopen”, stelt AEGON, “ doen wij dit op basis van execution only, dus zonder advies erbij. AEGON verkoopt al langer een aantal particuliere producten rechtstreeks (auto, inboedel, opstal). Wij gaan ook een aantal complexe financiële producten direct aan klanten verkopen. Het betreft producten die vanwege hun aard vaak rechtstreeks door klanten bij ons worden gevraagd: overlijdensrisicoverzekeringen, direct ingaande lijfrentes en direct ingaande pensioenen. Ons uitgangspunt is ook hier dat we deze producten niet met advies verkopen en een fair bedrag aan distributiekosten in rekening brengen. Wie advies wil, zal alsnog naar een adviseur moeten.”

Klantgegevens

De klantgegevens van een product dat een klant heeft gekocht via een adviseur, worden niet commercieel benut door AEGON. Voor producten die vallen onder het provisieverbod geldt in beginsel dat contractinformatie rechtstreeks naar de klant wordt gestuurd, met inzagerecht voor de adviseur

GEEN REACTIES