Pensioenfederatie reageert venijnig op AFM

De koepel heeft niet gereageerd op de uitspraken van Harman Korte, maar Riemen haalt in tweets onterecht fel uit naar de AFM.

Tijdens Eye on Pensions riep AFM-bestuurder Harman Korte de pensioenuitvoerders op de gordijnen waarachter zij opereren open te trekken. (zie: AFM: pensioenuitvoerders gaan terughoudend om met de waarheid)

Korte is niet de enige voor wie het intransparante handelen van de pensioenfondsbestuurders een doorn in het oog is. Met zijn opmerkingen hierover schaart hij zich in een indrukwekkende rij van pensioendeskundigen. Ook de doorsneepremie wordt met regelmaat ter discussie gesteld en datzelfde geldt voor de verplichtstelling. Maar tot een goed inhoudelijk debat met de pensioensector heeft dat niet of nauwelijks geleid.

Heeft de AFM de positie om een fundamentele visie op het bestaande pensioenstelsel te ventileren? Natuurlijk niet, maar dat heeft Korte ook niet gedaan. Wel is het zijn plicht om erop toe te zien dat financiële instellingen hun informatieverplichtingen nakomen.

Voor pensioenuitvoerders zijn die onder meer vastgelegd in de Pensioenwet. Die beroepsgroep staat er niet om bekend dat zij van harte en pro actief haar hele hebben en houden op straat legt. In hun cultuur past meer het oplichten van een tipje van de sluier, waarmee natuurlijk niet voldaan wordt aan de wettelijke informatieplicht. Korte heeft een aantal voorbeelden gegeven van de tekortkomingen. En door ervaring wijs geworden heeft hij alvast de voorspelbare reactie willen pareren dat het systeem weliswaar het beste van de wereld is, maar helaas moeilijk valt uit te leggen: “Als we er tegenaan lopen dat open zijn over hoe het zit, zo ongemakkelijk is, is er alle aanleiding om de systematiek te wijzigen.”

Met andere woorden: het is van tweeën één:

  • of je blijft vasthouden aan het stelsel, maar dan vertel je klip en klaar wat dat concreet betekent voor de verschillende pensioendeelnemers
  • of je kan/wil die niet tot in de finesses communiceren, maar dan moet je net zo lang aan het systeem sleutelen totdat je alle pensioendeelnemers wel recht in het gezicht kan aankijken.

Tweets

De Pensioenfederatie heeft niet gereageerd in de vorm van een inhoudelijk weerwoord. Integendeel: algemeen directeur Gerard Riemen probeert in zijn tweets de aandacht af te leiden door de positie van de toezichthouder ter discussie te stellen:

  • “CPB onderzoek naar effecten doorsneepremie. Opdracht van SZW. Kan nu worden gestaakt. AFM weet al hoe het zit. AFM in politics. #bizar”.

     

  • “Ben wel benieuwd hoeveel pensioengeld door AFM wordt besteed aan lobby en beleid i.p.v. toezicht. AFM is daarin niet transparant .”

     

  • “Bijzonder dat AFM via persbericht een oordeel geeft over individuele gevallen zonder daar met de fondsen zelf over te praten.”

Kijk, dat is nog eens een bijdrage aan de kwaliteitsverhoging van pensioenstelsel en –communicatie.

Jan Aikens

GEEN REACTIES