Pensioenfederatie maakt grote transparantie-stappen

De Code Pensioenen en een herziene versie van de Aanbevelingen Uitvoeringskosten geven gestalte aan de cultuuromslag bij pensioenfondsen.

De ‘Principes voor goed pensioenfondsbestuur’ uit 2005 zijn vervangen door de Code Pensioenfondsen, opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. Een Monitoringcommissie controleert de naleving van de Code en publiceert haar bevindingen in een rapport. In dit rapport staan ook de ontwikkelingen die de commissie signaleert en de aanbevelingen over aanpassing van de Code.

In de Code worden regels gesteld die nageleefd moeten worden door het bestuur, het belangenhebbendenorgaan en het interne toezicht. Belangrijke onderwerpen zijn de communicatie, transparantie en het verantwoord beleggen. Onder adequaat communicatiebeleid verstaat de Code een beleid dat goed toegankelijk is en het pensioenbewustzijn van belanghebbenden bevordert. “De informa¬tie gaat over het wel en wee van het pensioenfonds en de relevante veranderingen. De persoonlijke pensioeninformatie geeft een belang¬hebbende een duidelijk en realistisch beeld van het pensioen (inclu¬sief de indexatie-ambitie) of het kapitaal dat hij bij het pensioenfonds heeft opgebouwd. En van de risico’s die zich kunnen voordoen. Verder draagt de informatie bij aan het inzicht in de totale financiële situatie van belanghebbende.”

De Code kent een klokkenluidersregeling, zodat degenen die financieel afhankelijk zijn van het fonds zonder gevaar voor hun positie onregelmatigheden kunnen rapporteren.

Aanbevelingen uitvoeringskosten

De Code kent ook duidelijke regels met betrekking tot kostentransparantie. Datzelfde geldt uiteraard voor de Aanbevelingen uitvoeringskosten. In 2011 is de eerste versie daarvan gepresenteerd. De nieuwe editie is aanzienlijk uitgebreid. Een aantal kostensoorten is verder verfijnd. Een belangrijk verschil met de kostenverantwoording in jaarstukken is dat de Aanbeveling geen salderingen toestaat. “Bij het transparant maken van kosten is het noodzakelijk dat kosten niet worden gesaldeerd met opbrengsten. Een van de fundamentele uitgangspunten is dat de kosten separaat gerapporteerd moeten worden

GEEN REACTIES