Pensioenfederatie: houd fundament pensioenstelsel zoals het is

Het jaarverslag 2012 is duidelijk: “handen af van collectiviteit, solidariteit, verplichtstelling en not-for-profit”

Het jaarverslag van de Pensioenfederatie maakt nog eens duidelijk dat de koepel niet staat te popelen om mee te denken over een werkelijke vernieuwing van het pensioenstelsel. Aan de traditionele fundamenten moet niet getornd worden. Zij beschrijft dat nog eens duidelijk in de ‘doelstelling, missie en visie’:

De Pensioenfederatie komt op voor:

  • het behoud van het driepijlersysteem;
  • een sterke en toekomstbestendige tweede pijler, toegespitst op bedrijfstak, onderneming of beroep;
  • het bevorderen van collectiviteit, solidariteit, verplichtstelling en not-for-profit;
  • handhaving van de bestaande rolverdeling: sociale partners, ondernemingen en beroepsgroepen bepalen de inhoud van de pensioenregelingen; pensioenfondsen voeren de regelingen uit.

Een paar citaten uit het jaarverslag:

Witteveenkader

De Pensioenfederatie staat zeer kritisch tegenover het beperken van de fiscale ruimte voor pensioenopbouw. Aan¬vankelijk hadden die beperkingen een legitieme oorzaak, namelijk de verhoging van de pensioenleeftijd. Als mensen langer moeten doorwerken, kan het jaarlijks opbouwpercen¬tage worden verlaagd om uiteindelijk eenzelfde pensioen te bereiken. De voorgenomen ingrepen gaan verder dan dat en worden vooral ingegeven door budgettaire redenen; bezuinigingen dus. De maatregelen leiden er ook toe dat belastinginkomsten naar voren worden gehaald. De Pen¬sioenfederatie vindt het van belang dat pensioenen niet als geldkraan worden gebruikt om bezuinigingen door te voeren. Dan dreigt immers uitholling van het Nederlandse pensioenstelsel. De Pensioenfederatie wijst daarbij op de drastische gevolgen van de inperking van pensioenopbouw voor met name de jongere deelnemers, die nog maar weinig of geen pensioen hebben opgebouwd. Zij kunnen door de plannen in de toekomst veel minder pensioen opbouwen dan de oudere generaties.

Twee pensioencontracten

De Pensioenfederatie heeft met een position paper begin juni 2012 een genuanceerde reactie op de Hoofdlijnennota gegeven. Volgens de Pensioenfederatie is daarin sprake van stappen voorwaarts en gemiste kansen. Het FTK zoals dit is voorgelegd in de Hoofdlijnennota komt onvoldoende tege¬moet aan de wensen van de pensioensector. Zo worden er nu twee contractvormen geschetst die haaks op elkaar staan, en lijkt het erop dat pensioenfondsen straks enkel kunnen kiezen tussen een contract dat hoofdzakelijk aanstuurt op een nominale ambitie, óf een contract met een volledige prijsambitie. De meeste fondsen hanteren echter een ambi¬tie die hier ergens tussenin ligt. Deze contracten lijken in de Hoofdlijnennota te worden uitgesloten.

Bestuur pensioenfondsen

De Pensioenfederatie bepleit dat de rol van de werk¬gever in de verantwoordingsfunctie moet worden hersteld.

De deelnemers- en pensioengerechtigdenraad (DPR) is geen adviesorgaan zoals de deelnemersraad, maar heeft de func¬tie van het verantwoordingsorgaan. Het afleggen van ver-antwoording aan een orgaan waarin slechts een deel van de betrokkenen bij het fonds vertegenwoordigd is, doet geen recht aan het belang van de countervailing power die van belang is voor een optimale governance.

API

Op basis van de voorliggende plannen kan de introductie van de API verstrekkende gevolgen hebben. De API raakt onder meer de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars en het verbod op ringfencing. De API wordt niet langer louter als exportproduct voor de Europese pensi¬oenmarkt voorgespiegeld, maar wordt gepresenteerd als de oplossing voor de governanceproblematiek van pensioen¬fondsen en als middel om schaalgrootte te bewerkstelligen in de tweede pijler. Het lijkt daarmee in belangrijke mate een Nederlandse aangelegenheid te worden. Het voorstel fietst dwars door alle grootschalige veranderingen in de tweede pijler heen. Duidelijk is dat het API-dossier ook in 2013 nog veel denkwerk vraagt.

Investeren in Nederland

Pensioenfondsen staan uiteraard open voor een beroep op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hun primaire taak is echter het optimaal beheren van de premies die werknemers en hun werkgevers opzij leggen voor pensioen¬uitkeringen. Het standpunt van de Pensioenfederatie is dan ook dat ‘meer investeren in Nederland’ niet ten koste mag gaan van gezond evenwicht bij risico/rendementsafwegin¬gen, en dat de keuze daartoe altijd de verantwoordelijkheid moet blijven van bestuurders van pensioenfondsen.

GEEN REACTIES