Pensioencommunicatie: waar het moeilijk kan nog moeilijker doen

Pensioenuitvoerders die Witteveen 2015 niet in hun UPO verwerkt hebben zouden met hun brief een calculatortje moeten meeleveren.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben geconstateerd dat niet alle pensioenuitvoerders een aan Witteveen 2015 aangepaste factor A in het UPO toepassen. Zij noemen dus een verkeerde fiscale ruimte die de pensioendeelnemer heeft in de derde pijler.

Verbond en Pensioenfederatie verzoeken deze uitvoerders om expliciet in de toelichting op het UPO op te nemen dat ze met hun rekensom zijn uitgegaan van de verouderde situatie. Dat gaat in de vorm van een Let op-blokje. Omdat in B1-taal het woord ‘moeten’ taboe is, wordt gesproken over ‘mogen’, hiermee suggererend dat de deelnemer een pribilege wordt geboden die hij ook naast zich neer mag leggen. Waarvan uiteraard geen sprake is. De beperking van de ruimte in de derde pijler is niet een vrijblijvend verzoek van de wetgever.

De betrokken deelnemers worden geconfronteerd met de volgende tekst:

“Let op: als gevolg van de wettelijke wijziging van de maximale pensioenopbouw is de jaarruimte voor lijfrenteaftrek beperkt. U mag de factor A corrigeren om uw jaarruimte te bepalen. De correctiefactor die u mag toepassen is 37/40. De factor A die u gebruikt voor de jaarruimte is dus 37/40 x de opgegeven factor A op dit Pensioenoverzicht.”

Er wordt kennelijk nog steeds van uit gegaan dat de meeste mensen het UPO lezen, vervolgens de toelichting tot zich nemen en nu ook de rekenmachine uit de kast halen om eigenhandig de in het overzicht genoemde bedragen te corrigeren.

GEEN REACTIES