Pensioenbijspaarregeling buiten arbeidsvoorwaardelijke sfeer?

Kabinet ziet veel voordelen in het fiscaal faciliteren van uitsluitend vrijwillige bijspaarregelingen waaraan ook zzp-ers kunnen meedoen.

Het kabinet verdedigt het de wet pensioen- en lijfrente-excedentregelingen ingevoerd, ondanks het bezwaar dat de kosten nooit tegen de baten kunnen opwegen. In het Nader verslag aan de Tweede Kamer was de regering het feitelijk eens met de kritiek van de Raad van State, DNB en AFM.

Regering laat afschieten pensioenbijsparen aan parlement over

In de Nadere memorie van antwoord aan de Eerste Kamer toont Weekers op zijn minst grote belangstelling voor een door de VVD-fractie aangedragen alternatief:

“In reactie op de suggestie van de leden van de VVD-fractie kan inderdaad ook worden gedacht aan een vrijwillige regeling buiten de arbeidsvoorwaardelijke sfeer. Zo’n regeling is reeds opgenomen in het voorliggende wetsvoorstel via de zogenoemde lijfrente-excedentregelingen. In de richting van de leden van de fractie van GroenLinks kan worden opgemerkt dat deze regelingen ook openstaan voor zzp’ers. Alleen vrijwillige, niet-arbeidsvoorwaardelijke excedentregelingen faciliteren is – vanwege de te verwachten lagere benuttingsgraad – budgettair minder kostbaar dan wanneer ook verplichtgestelde excedentregelingen zijn toegelaten. Bij het gegeven budgettaire kader kan bij het uitsluitend faciliteren van vrijwillige, niet-arbeidsvoorwaardelijke excedentregelingen dus een grotere opbouwruimte van circa 2% van het gemiddelde inkomen worden geboden. Dat zou ook betekenen dat de structureel beschikbare middelen uit het Sociaal Akkoord van € 250 miljoen voor een groter deel ten goede komen aan de inkomens onder de € 100.000, namelijk € 150 miljoen in plaats van € 120 miljoen. Bovendien geldt bij een hoger opbouwpercentage dat de uitvoeringskosten relatief afnemen en dat de complexiteit bij individuele contracten geringer kan zijn. Eventuele schaalvoordelen zijn bij vrijwillige producten te realiseren door collectief vermogensbeheer.”

Mocht het oorspronkelijke voorstel toch gehandhaafd worden, dan blijft overeind dat de excedentregeling niet in één pot terecht mag komen met het nettopensioenvermogen waaruit fiscaal onbelaste uitkeringen worden gedaan.

“Deze scheiding is ook geadviseerd door DNB en AFM.

DNB en AFM wijzen pecifiek op een door DNB recentelijk bij pensioenverzekeraars en pensioenuitvoerders verricht onderzoek naar de kwaliteit van de pensioenadministraties. Uit dit onderzoek bleek dat de pensioenaanspraakberekeningen in een substantieel aantal gevallen aantoonbaar niet juist waren. Op basis van de conclusies van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, acht het kabinet het te risicovol om de eis van strikt gescheiden uitvoerders los te laten.”

GEEN REACTIES