Overstromingsverzekering goed voor vestigingsklimaat

Buitenlandse bedrijven worden gewaarschuwd dat Nederland het enige land is waar het overstromingsrisico niet verzekerd kan worden.

Nederland is het enige land in Europa waar burgers en bedrijven zich nog niet of nauwelijks tegen een overstroming kunnen verzekeren. Buitenlandse Kamers van Koophandel wijzen bedrijven die zich in Nederland willen vestigen daar soms ook op. De ‘economische motor’ van Nederland – de Randstad – is qua economische activiteit, energievoorziening en infrastructuur cruciaal. Maar diezelfde Randstad ligt ook onder de zeespiegel en is voor de bescherming afhankelijk van dijken.

Meer verzekeringsmogelijkheden zouden het vestigings- en investeringsklimaat van Nederland verbeteren, aldus Aon Benfield.

“De economische risico’s worden ingeperkt, de financiële risico’s verschuiven van de overheid naar de verzekeringsmarkt. Om die reden zou de overheid verzekeringen tegen overstromingsrisico’s eigenlijk ook moeten verplichten. Dat stimuleert de markt om met passende oplossingen te komen.”

Niet afwachten

Bedrijven moeten niet afwachten wat de overheid of verzekeringsmarkt doet. Aon adviseert ondernemers om zelf de risico’s voor hun organisatie in kaart te brengen – dat kan bijvoorbeeld door bij waterschap of energieleverancier te informeren wat daar de noodscenario’s zijn. Bedrijven kunnen vervolgens maatregelen treffen om – ook na een overstroming – te kunnen blijven functioneren.

Catastrofemodel

Impact Forecasting, het expertisecentrum van herverzekeringsmakelaar Aon Benfield, heeft een catastrofemodel voor Nederlandse overstromingen ontwikkeld. Voor het eerst zijn daarmee de financiële gevolgen van overstromingsschade in Nederland aan bezittingen en voertuigen in kaart gebracht en gemodelleerd.

Aon: “Naast wind is overstroming een van de meest voorkomende natuurrisico’s in Nederland. Windstorm wordt reeds geruime tijd gemodelleerd en verzekerd, schade door overstromingen wordt tot op heden grotendeels vergoed door de regering. Verzekeraars vragen zich sinds kort af hoe ook zij Nederlanders en het Nederlandse bedrijfsleven kunnen ondersteunen. Om dat te kunnen doen is het van belang de aard van het risico te begrijpen en de mogelijke schade goed in te schatten. Een catastrofemodel is daarbij essentieel, omdat het verzekeraars in staat stelt in te schatten of de premies hoog genoeg zijn om rendabele verzekeringen in de markt te zetten en zichzelf optimaal te herverzekeren.”

Zie verder de website van Aon

GEEN REACTIES