Open brief aan de heer Guus Schram van het O.M.

Open brief aan de heer Guus Schram, Hoofdofficier Functioneel parket.

Weledelgestrenge heer,

Wij zagen uw interview in het journaal en bij deze feliciteren wij u met het bereikte resultaat t.z.v. het falen van toezicht bij ABN Amro rond het witwassen van zwart geld van criminelen.

Een boete van € 480.000.000,= is niet niks.

Redenen te over om u te wijzen op een recent door ons gepubliceerd artikel over de handel en wandel bij het O.M. en de FIOD.

De Fiod meende in 2010 via een U-bocht de hele horecabranche een lesje te leren : zij die tijdig tot inkeer kwamen, konden een hoge boete voorkomen.
En dat was allemaal uitsluitend mogelijk door een kassaleverancier op het schavot te zetten, die nu juist een kassa op de markt had gebracht die was voorzien van een digitale registratie, waarmee alle handelingen op de kassa werden vastgelegd.
Zonder deze voorziening, zou het voor de FIOD nooit mogelijk zijn geweest om deze vorm van Chantage toe te passen.

Tijden de rechtszaak, heeft de FIOD vervolgens de rechtbank weten te overtuigen van de wijze waarop gebruikers van de kassa’s van De Haan op gestandaardiseerde wijze geboekte omzet terug konden boeken.
In de onderstaande video kunt u zien hoe woordvoerders van het OM demonstreren hoe men dat kan doen.

Video archief : GROOTSCHALIGE KASSAFRAUDE: Fragment uit 2010 Woordvoerders Belastingdienst

En vervolgens zijn alle klanten van De Haan geïnformeerd over het feit dat zij in beeld zijn, omdat zij gebruik maken van “een foute kassa”.

De huisbankier Rabobank trok meteen na de inval in 2010 de kredieten in, zodat de firma genoodzaakt was haar toevlucht te zoeken bij een zgn. “loan shark”.
Die heeft zo grip gekregen op de hele gang van zaken bij de firma De Haan. Vanzelfsprekend heeft de Familie De Haan vervolgens Hoger beroep aan laten tekenen.

Maar het O.M. heeft jaar in en jaar uit om uitstel verzocht en gekregen, ondanks de protesten van de zijde van De Haan.

In 2018 was het dan eindelijk zo ver.

Één van onze redactieleden is programmeur en op zijn verzoek heeft het OM het in 2012 getoonde video-materiaal ter beschikking gesteld.

Wij hebben dat materiaal vervolgens bestudeerd en stelden vast dat een aantal hackers/programmeurs in opdracht van de FIOD / het O.M. wijzigingen hebben aangebracht in de software van De Haan. De directie van De Haan was het programmeren niet machtig, dus zij hebben slechts met vertwijfeling moeten aanzien dat hun software klaarblijkelijk een omissie bevatte.

Met als resultaat dat de Rechtbank in 2012 niet anders kon doen dan vaststellen dat de software van De Haan was ingericht met het oogmerk daarmee te kunnen frauderen. Overigens hebben zij toen en ook later niet kunnen aantonen of deze vermeende functie inderdaad was gebruikt door klanten van De Haan.

In Hoger Beroep heeft de Rechtbank geoordeeld dat de directieleden/eigenaren en de onderneming moesten worden vrijgesproken, conform de eis van de toenmalige Officier van Justitie.

Vervolgens heeft de advocaat van De Haan bij het O.M. verzocht om een schadeloosstelling voor de schade die de eigenaren van De Haan B.V. hebben geleden.

Nog afgezien van de financiële schade (gemis aan waarde voor de aandelen op het moment dat deze rechtmatig konden worden verkocht) is de emotionele schade met geen pen te beschrijven.

Toch weigert het O.M. een schadevergoeding te betalen, aangezien er sprake is van een (door het O.M. veroorzaakte) vervaltermijn van 5 jaren.

Tot slot :
Onder iedere pagina van uw website staat te lezen :
Rechtvaardigheid is een kernwaarde van onze rechtsstaat
Nu u plots beschikt over ruimschoots voldoende middelen vanwege het nalatige handelen van de directie van ABN Amro, lijkt het ons een uitstekend moment voor een ruimhartige opstelling van het OM.

Ik zou het op prijs stellen als u ons spoedig wilt laten weten of wij thans bij u gehoor vinden voor deze ernstige gang van zaken.
Het handelen van de Fiod, de belastingdienst en van het OM is naar onze overtuiging buitensporig schadelijk geweest ten opzichte van de firma De Haan.
Deze mensen leven thans van de AOW, want hun pensioen werd aangewend om de salarissen te betalen toen de inkomsten van het bedrijf dat niet meer kon velen.

Met de meeste hoogachting,

Hans van Ommen
Redactie Findinet.

Huizen, 1 februari 2021

cccccccccccccccccccccccccccccccccccPERSBERICHT

Het kabinet is recent gevallen over de kwestie van de Toeslagenaffaire.
Met name in de buitenlandse media is daarbij naar voren gebracht dat hier sprake is geweest van selectie op basis van allochtone afkomst.

Maar iedereen kan zomaar slachtoffer worden van de belastingdienst!

Dat de Belastingdienst net zo lief ook gewone succesvolle ondernemers te grazen neemt, moge blijken uit onderstaand bericht:
Op 13 april 2010 deed de FIOD i.s.m. de politie een inval ten huize van de beduusde eigenaren van een gerenommeerde softwareleverancier.
Onder het uitroepen van kreten als “Waar zijn de drugs” en “Waar zijn de wapens”, drongen onbekende mannen een woning binnen om een huiszoeking te volbrengen.
Een verklaring over deze inval treft u aan in deze videofragment= LINK

De beduusde bewoners werden vervolgens gearresteerd.
Via een Persbericht diezelfde morgen maakte het Openbaar Ministerie bekend dat zij een grootschalige belastingfraude hadden ontdekt en dat de verdachten waren gearresteerd.

Persbericht van Justitie : zie videofragment= LINK

8 mei 2012 was de datum van het strafproces dat Justitie tegen de eigenaren van het softwarebedrijf had aangespannen.
Tijdens dat proces toonde de Officier van Justitie een video waarmee zij de Rechtbank overtuigde van de kwaadaardige georganiseerde vorm van belastingfraude waaraan de software-directeuren zich schuldig hadden gemaakt.
De aangeleverde bewijzen waren dermate overtuigend, dat de rechtbank doof was voor de woorden vanuit de verdediging.
Vervolgens veroordeelden zij de verdachten met een boete en taakstraffen.
Verklaring van de rechtbank in deze videofragment= LINK

In hoger beroep
Tegen de veroordeling zijn de verdachten meteen in beroep gegaan.
Maar het Openbaar Ministerie heeft deze zaak meer dan 6 jaren weten te vertragen, zodat er sprake zou zijn van verjaring.
Zou het Openbaar Ministerie de zaak in hoger beroep verliezen, dan zouden de veroordeelden vermoedelijk een vergoeding eisen vanwege het feit dat het Openbaar Ministerie hen op grond van vervalst bewijsmateriaal hadden aangeklaagd.
Door de behandeling van het hoger beroep meer dan 6 jaren te vertragen, wist het Openbaar Ministerie zich zeker te stellen van een verval van rechten op vergoeding van schade.

O.M. presenteerde gemanipuleerde bewijzen
In 2018 kwam de redactie van Nieuwsdienst Findinet in het bezit van archiefmateriaal, afkomstig uit de archieven van het Openbaar Ministerie.
Daarin trof zij ook een video aan, welke was gemaakt door programmeurs die in opdracht van de FIOD de broncode van de getoonde kassasoftware hadden gewijzigd met het oogmerk bewijs van georganiseerde fraude te leveren.
Zie videofragment = LINK

Zes jaren later
Op 8 augustus 2018 diende dan eindelijk het hoger beroep.
Zie videofragment= LINK

Spijt
Deze officier van justitie betuigde spijt dat zij ooit aan de zaak waren begonnen en eiste geen straffen meer.

Vrijspraak
Vervolgens werden de verdachten en ook de onderneming vrijgesproken van de beschuldigingen.

De voormalige eigenaren van het bedrijf hebben daarop een claim ingediend bij het Openbaar Ministerie.

Verjaring ingeroepen
Deze wees de claim vervolgens af omdat het recht op vergoeding voor de geleden schade inmiddels was verjaard terwijl het hoger beroep nog niet had gediend.

Geprostitueerd
In feite heeft de Belastingdienst de leveranciers van deze software misbruikt, zodat zij de wereld van het MKB en met name van de horecabedrijfstak, kon dwingen om zelf uit de kast te komen indien men met omzetcijfers had gefraudeerd.

Verklaringen van woordvoerders
Woordvoerders van de belastingdienst hebben zich ook in het openbaar uitgesproken over hun doelstellingen:
De verklaringen van de heren Van Heusden en Otten van de belastingdienst spreken in dat opzicht boekdelen.
Zie videofragment= LINK

Tijdens de inval door de FIOD : Mededelingen van de officier van justitie de heer Pompe duidden in 2010 ook nadrukkelijk in de richting van het misbruik.

De heer en mevrouw De Haan doen derhalve een krachtig appel aan de Ministers van Justitie en van Financiën te erkennen dat de Overheid een adequate schadevergoeding verschuldigd is voor het feit dat ambtenaren van de Belastingdienst zich als jakhalzen op de leveranciers van deze software hebben gestort, zonder dat er sprake was van een gedegen onderbouwing van hun beschuldigingen, terwijl die zo nadrukkelijk in het Persbericht waren weergegeven.

Tevens verzoeken wij de Nationale Ombudsman (Reinier van Zutphen) deze zaak te beoordelen, zodat hij ons kan bijstaan in deze onverkwikkelijke zaak.

Wij zijn beiden zeer teleurgesteld in het gedrag van de overheid!

Aldus Hans & Yvonne de Haan

GEEN REACTIES