Nieuwe regresregeling houdt rekening met kortingen

Cascoverzekeraars gaan hun regres op verzekeraars en andere aansprakelijke partijen baseren op netto schadebedragen.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuwe bedrijfsregeling – Bedrijfsregeling 18: Netto regres – gepubliceerd. De bedrijfsregeling treedt vanaf 1 januari 2015 in werking.

De bedrijfsregeling regelt het regres dat cascoverzekeraars uitoefenen op WAM- en andere aansprakelijkheidverzekeraars (AVP, AVB). Maar de regeling heeft ook betrekking op het regres op andere aansprakelijke partijen zoals individuen en bedrijven.

De kern van de regeling is dat cascoverzekeraars geen hoger schadebedrag kunnen terugvorderen dan zij zelf daadwerkelijk hebben uitgekeerd. In de praktijk passen sommige cascoverzekeraars nu regres toe op basis van een abstracte schaderegeling die gebaseerd is op algemeen geaccepteerde schadecalculatiemodellen. In die modellen is dan geen rekening gehouden met kortingen die de verzekeraars bedingen met individuele schadeherstellers, schadeherstelketens, importeurs, verkopers van (auto)onderdelen, lakfabrikanten en/of andere partijen in de schadeherstelketen. In de huidige tijd maken veel verzekeraars gebruik van schadesturingsmogelijkheden, waardoor op steeds grotere schaal kwantumkortingen kunnen worden bedongen. Het niet doorberekenen van de kortingen in het regres kan makkelijk leiden tot reputatieschade. Om dat te voorkomen hebben de leden van het Verbond besloten het zogenoemde bruto verhaal van schade als ongewenst te verklaren en te verbieden in een bindende regeling.

De aangesloten cascoverzekeraars doen formeel gesproken afstand van het wettelijk verhaalsrecht “indien en voor zover dit het niveau van de netto schadevergoeding overschrijdt.”

Onder netto schadevergoeding verstaat de regeling: “de uiteindelijk in financiële zin daadwerkelijk ten laste van een cascoverzekeraar gekomen vergoeding voor materiële schade, al dan niet in natura verstrekt, in verband met een gedekt voorval onder een overeenkomst van schadeverzekering, nadat daarop in mindering zijn gebracht eventuele (volume-) kortingen, bonussen, kick back fees, inkoopkortingen of welke korting of welk voordeel onder welke benaming dan ook, die de cascoverzekeraar in de branche motorrijtuigen heeft bedongen of verkregen of nog zal verkrijgen van dienstverleners en leveranciers van herstel- en/of reparatiediensten.”

Verhaal op grond van een Schadeverzekering Inzittenden of een soortgelijke verzekering valt buiten de reikwijdte van de regeling. Datzelfde geldt voor het verhaal van expertise-, administratie- en/of buitengerechtelijke kosten.

GEEN REACTIES