Nedasco ziet kansen in de WGA-ER-markt

Wij denken zeker dat er een markt blijft bestaan voor WGA eigenrisicoverzekeringen, wel met minder verzekeraars en met aanpassingen in de polisvoorwaarden.

Findinet vroeg Tim Schoonbergen, algemeen directeur Nedasco naar zijn visie op de inkomensmarkt. Directe aanleiding was de mededeling dat zijn bedrijf een volmachtuitbreiding van AEGON realiseerde op het gebied van inkomen. Naast de verzuim- en AOV-verzekeringen mag de serviceprovider nu ook de WIA- en WGA Eigen Risicodragerverzekeringen van deze maatschappij aanbieden. Een opmerkelijke stap in een tijd dat steeds meer verzekeraars zich uit het WGA-domein terugtrekken.

Betekent dit dat Nedasco nog toekomst ziet in het verzekeren van het eigen risicodragerschap?

Schoonbergen: “Wij denken zeer zeker dat daarvoor een markt blijft bestaan. Het is waar dat sommige verzekeraars gestopt zijn met het accepteren van deze risico’s en dat sommige verzekeraars te kampen hebben met enorme verliezen.”

De reden daarvan is, ligt in een te lage inschatting van de schadesom. Daardoor werd onvoldoende premie gevraagd. Wat dat betreft dringt de vergelijking zich op met de begintijd van de ziekteverzuimverzekeringen. Ook toen werd uitgegaan van de cijfers van de uitvoeringsinstelling. Nu is dat niet anders. Schoonbergen: “De premies zijn in de beginjaren gestoeld op de beschikbare cijfers vanuit UWV betreffende WIA, WGA, IVA en 35% minners. Echter de gemiddelde duur van WGA blijkt veel hoger te zijn dan in eerste instantie berekend was. We hebben het dan over gemiddeld 5 jaar in plaats van 2,5 jaar.”

Aanpassen voorwaarden

“Een andere oorzaak van de verliezen ligt in de grote mate van vrijheid met betrekking tot de ziekmeldingen. De polisvoorwaarden waren op dit punt niet duidelijk. Deze voorwaarden zijn inmiddels aangepast en verscherpt als het gaat om de uiterste meldingstermijn van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

“Voor wat betreft de grote bedrijven betreft blijft de WGA-ER-markt fier overeind”, meent Schoonbergen. “Daarnaast zal het WGA-eigenrisicodragenrisico voor het MKB, zeg bedrijven tot 50 medewerkers, veelal niet meer als losse verzekering te sluiten zijn, maar in combinatie met ziekteverzuimverzekeringen en andere WIA verzekeringen. Dat is een logische stap aangezien het cruciaal is om in het beginstadium al te kunnen acteren op interventie, begeleiding en re-integratie. Om die reden heeft Nedasco een aantal jaren geleden al bewust gekozen voor een modulaire polisopbouw waarbij ziekteverzuimverzekeringen de trigger zijn en blijven.”

Forse premiestijgingen van UWV

Schoonbergen verwacht dat het UWV een aantal forse stijgingen zal doorvoeren dit jaar “zodat de markten van UWV en van de verzekeraars weer dichter bij elkaar zullen komen. Deze aanpassingen zullen aan het einde van dit jaar bekend gemaakt worden. Indien er geen verhogingen doorgevoerd worden, wordt de kans zeer groot dat bedrijven zullen terugkeren naar het UWV. Echter dat zou een verkeerd signaal zijn als het gaat om marktwerking.

Een zuivere marktwerking tussen verzekeraars en UWV is er eigenlijk al vanaf het begin niet geweest”, memoreert hij het feit dat verzekeraars in tegenstelling tot het UWV geen omslagstelsel mogen hanteren, maar van meet af aan reserves moesten opbouwen en die in de premie dienden te verwerken.

Nieuwe wetgeving

Kansen ziet Tim Schoonbergen in de nieuwe sociale wetgeving. “Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BEZAVA) in werking getreden. Ook deze wet zal leiden tot aanpassingen en nieuwe verzekeringsproducten. De groep vangnetters in de WIA is zeer fors te noemen en beslaat inmiddels meer dan 50% van de instroom. Per 1 januari 2014 zal voor de Ziektewet een premiedifferentiatie worden ingevoerd. Dit gebeurt in de vorm van een sectorpremie en/of een individuele premie en is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De instroom van de vangnetter zal per 1 januari 2014 ook worden doorberekend aan de werkgever en zal in de vorm van een gedifferentieerde premie WGA-FLex plaatsvinden.

De complexiteit van de regelgeving zal leiden tot verzekeringsoplossingen verwachten wij. Nedasco wil actief als inkomenspartij op deze markt fungeren, want wij geloven in het totaalconcept en hebben een volledige afdeling claims met specialisten zoals arbeidsdeksundigen en RCCM-ers in dienst. Met ons grote providernetwerk kunnen we op die manier zowel de werkgever als de werknemer én het intermediair optimaal ondersteunen aangezien we het hele palet aan vaardigheden op één afdeling hebben geconcentreerd. Dit in tegenstelling tot (grote) verzekeraars waar de exepertise is gespreid over meerdere afdelingen.”

GEEN REACTIES