Motie verlenging omzetten hypotheken en aanpassen KEW aangenomen

De Tweede Kamer heeft de motie aangenomen die het overgangsrecht verlengt voor aanvragen die v≈≈r 1 april zijn ingediend maar nog niet zijn afgehandeld.

De motie van Raymond Knops (CDA) stelde vast dat minister Blok een overgangstermijn van drie maanden heeft toegezegd inzake het aangaan van nieuwe en het aanpassen van KEW’s, BEW’s en SEW’s door belastingplichtigen met een bestaande eigenwoningschuld. Maar die termijn bleek in de praktijk korter omdat de Belastingdienst eerst halverwege februari en begin maart antwoord gaf op uitvoeringsvragen. Daardoor was het, aldus de motie, “pas vanaf die data mogelijk om goed geadviseerd te worden over eventuele stappen”. Voor veel gevallen ging de toegezegde overgangstermijn dus effectief lopen vanaf het verstrekken van die informatie op 1 maart 2013.

Dit gaf de betreffende consumenten te weinig tijd “om over dergelijke grote financiële kwesties besluiten te nemen, zeker met het oog op de hogere eisen die ook deze Kamer stelt aan verantwoorde financiële beslissingen, goed advies en zorgplicht van financiële instellingen.”

Duizenden gevallen waren onder andere hierdoor niet klaar zijn voor het verstrijken van de termijn op 1 april, merkte Knops op, die daaraan toevoegde dat “dit vele huishoudens in ernstige problemen kan brengen in een periode van al toenemende onzekerheid door werkloosheid en dalende koopkracht door andere overheidsmaatregelen”.

Daarom riep hij in zijn motie de regering op “om, het voor mensen van wie een bankinstelling, verzekeraar dan wel tussenpersoon voor 1 april een schriftelijke aanvraag heeft ontvangen, dan wel voor mensen die voor 1 april beschikken over een ontvangstbevestiging dan wel een schriftelijke afwijzing van een mondelinge aanvraag bij een bankinstelling, verzekeraar dan wel tussenpersoon, mogelijk te maken dat alsnog genoemde aanvragen in behandeling kunnen worden genomen en die te laten vallen onder het voornoemde overgangsrecht, tenzij de (verhoging van de) KEW, BEW of SEW ten gevolge van die aanvraag op 31 december 2013 nog niet tot stand is gekomen.”

Deze motie is door de Tweede Kamer aangenomen.

GEEN REACTIES