Minister meet met twee maten op WGA- en ZW-markt

Werkgevers laten de uitkeringen bij de private verzekeraar achter en keren voor een minimale premie terug naar het UWV.

Het UWV is verplicht nieuwkomers die hun WGA-arbeidsongeschiktheidsrisico willen verzekeren tegen een minimumpremie te verwelkomen. Het risicoprofiel speelt hierbij geen rol. Lopende uitkeringen, die voor rekening van een verzekeraar komen, tellen niet mee voor het UWV. Een werknemer die in 2014 arbeidsongeschikt raakt, wordt vervolgens pas in 2018 meegenomen in de premie. Hierdoor kunnen werkgevers wiens medewerkers gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt, de uitkeringen voor deze medewerkers bij de private verzekeraar achterlaten en voor een minimale premie terugkeren naar het UWV. Het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen.

Het grote verschil in minimumpremie heeft er immers toe geleid dat het aandeel eigenrisicodragers in loonsom in 2014 is gedaald naar grofweg het niveau van 2010. Er keerden achtduizend werkgevers terug naar het UWV, terwijl er minder dan driehonderd werkgevers eigenrisicodrager werden. Het Verbond heeft vervolgens intermediairs gevraagd naar de beweegredenen van werkgevers om terug naar het UWV te stappen. Ook zij wezen naar het grote verschil in minimumpremie als belangrijke oorzaak. Dat verschil is volgens intermediairs zo groot dat aspecten als regie in eigen hand houden en bewustwording van de kosten van arbeidsongeschiktheid nauwelijks meer relevant zijn.

In gesprek met ministerie

De minimumpremie leidt volgens het Verbond tot een verstoring van de concurrentie tussen publiek en privaat op oneigenlijke gronden. Niet de concurrentie staat centraal in overwegingen van werkgevers, maar de financiële korte termijneffecten die uitgaan van verschillende dekkingssystemen. Gevolg is dat de concurrentiepositie van verzekeraars onder druk komt te staan. En omdat de directe relatie tussen verzekeraar en werkgever verdwijnt, wordt effectieve re-integratie binnen de WGA ook bemoeilijkt, terwijl dit juist een van de uitgangspunten van de WIA was. Het Verbond is hierover dan ook in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Findinet-visie: Minister meet met twee maten

In een Kamerbrief heeft minister Asscher een andere uitleg gegeven voor de daling van de eigenrisicodragers.
Dat heeft volgens hem te maken met het feit dat de premie van UWV stabiel is gebleven, terwijl die van de private markt sterk is gestegen. ‘De private markt zet in op herstel, onder andere door het aanpassen van het proces van premievaststelling en het aanscherpen van het acceptatiebeleid. Het gevolg hiervan is dat de premie is gestegen.’ Hij is van mening dat er sprake is van.een gelijk speelveld en ziet geen aanleiding om in te grijpen.

Dat doet hij wel in de Ziektewet-markt. Ook daar betaalt een werkgever die na meer dan twee jaar eigenrisicodragerschap terugkeert naar UWV de minimale premie. UWV kan daardoor in de problemen komen omdat direct na terugkeer al ZW-uitkeringen kunnen ontstaan. De minimumpremie staat niet in verhouding tot het risico, aldus de minister. Daarom heeft hij aangekondigd per 1 januari 2015 een terugkeerpremie in te voeren die meer in verhouding staat tot het ZW-risico.

Bij consequent beleid zou de minister eenzelfde regel moeten toepassen voor WGA-terugkeerders. Maar omdat daar niet UWV maar verzekeraars het uitkeringsrisico dragen, vindt hij ingrijpen niet nodig. In de brief heeft hij beloofd ‘zo nodig maatregelen te treffen ter borging of verbetering van de concurrentieverhoudingen’. Die belofte kan de minister waar maken door in het WGA-segment de UWV-premie te baseren op de feitelijke instroom en niet op het feit dat UWV geen last heeft van de bij verzekeraars achtergelaten ‘brandende huizen’.

Zie ook: 8000 eigenrisicodragers keerden in 2014 terug naar UWV.

GEEN REACTIES