Markt kan zelf PE-actualiteiten bij CDFD aandragen

Financiële dienstverleners en opleidings- en exameninstituten worden uitgenodigd PE-actualiteiten in te dienen bij het CDFD.

Voor dit doel is een digitaal ‘Inventarisatieformulier PE-actualiteiten’ ontwikkeld. Dit formulier is te vinden op de vernieuwde CDFD-website.

Onder PE-actualiteiten vallen actuele ontwikkelingen en relevante actualiteiten (in het kader van Wft-Permanente Educatie) over onderwerpen waarvan een financieel adviseur op wettelijk minimumniveau kennis moet hebben.

Niet onder Wft-PE vallen bijvoorbeeld voorgenomen wetswijzigingen, periodieke aanpassingen (van bedragen, limieten, indexeringen etc.) en maatschappij-specifieke productinformatie.

De PE-examenvragen beperken zich in beginsel tot actualiteiten die bij toetsing niet ouder zijn dan één jaar.

De procedure

Voor de vaststelling van PE-actualiteiten heeft het CDFD een speciale PE-commissie ingesteld. Die betrekt marktpartijen actief in het proces, waarmee ook invulling wordt gegeven aan de wens van de minister van Financiën. De PE-commissie nodigt vertegenwoordigers van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten uit om PE-actualiteiten in te dienen via een speciaal inventarisatieformulier, te vinden op www.cdfd.nl/vakbekwaamheid/pe/inventarisatieformulier.

Het formulier kan digitaal worden ingevuld. De uiterste datum voor indiening van de PE-actualiteiten 2015 is 25 juli 2014.

Uit de aangeleverde PE-actualiteiten 2015 maakt de PE-commissie, per Wft-module, in augustus selecties. Die worden daarna nog ter consultatie aan de markt voorgelegd.

Begin oktober worden de PE-onderwerpen, op advies van het CDFD, door het ministerie van Financiën vastgesteld en gepubliceerd op de website van het CDFD.

Vervolgens worden nieuwe examenvragen gemaakt. Vanaf 1 januari 2015 worden deze in examens opgenomen, niet alleen in PE(plus)-toetsen maar ook in reguliere Wft-examens

GEEN REACTIES