LTI-norm: kabinet beweegt geen centimeter

Het kabinet ziet geen aanleiding de nieuwe leennormen te versoepelen en houdt vast aan de ingangsdatum van 1 januari 2015.

In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Blok onder meer op de stelling van VNO-NCW en MKB Nederland dat de normen ten aanzien van Loan-to-Income ten principale moet worden heroverwogen, dat deze maatwerk verhinderen en dat de aanpassingen voor 2015 niet ingevoerd zouden moeten worden.

Kort gezegd luidt het antwoord dat de minister het aangekondigde beleid ongewijzigd zal voortzetten.

Jamie Hilgersom rekende op Findinet voor, dat vooral de lage inkomens fors worden gekort op hun financieringsmogelijkheden.

Dat kan zo zijn, aldus Blok, maar daar staat tegenover dat er extra ruimte is gecreëerd op de nul op de meter-woningen en dat de rente fors is gedaald.

Het CPB heeft berekend dat de inkomens in 2015 zullen stijgen en tenslotte kan voor huishoudens met een toetsinkomen onder € 30.000 die niet kwetsbaar zijn, een uitzondering worden gemaakt.

Weeg je dat alles bij elkaar af, dan kan in de meeste situaties op 1 januari 2015 meer geleend worden dan een jaar eerder.

Maatwerk

En wat het maatwerk betreft, verwijst Blok naar eenbrief van 3 juli 2014, waarin hij aangeeft dat kredietverstrekkers voldoende ruimte hebben binnen de bestaande regels om maatwerk toe te passen. Als de gegevens in die brief nog actueel zijn, dan komt in de praktijk dat maatwerk niet echt van de grond. Toen werd aangegeven dat uit onderzoek van de AFM blijkt dat het aandeel explain gedaald is van 31% in 2007 naar 13% in 2009 (recentere cijfers waren er niet en worden ook in deze brief niet gegeven).

Wel meldt Blok dat voorkomen moet worden “dat voorzichtigheid ingegeven door onzekerheid over het terecht toepassen van uitzonderingsgronden leidt tot een te grote terughoudendheid. Daarom vindt onder meer periodiek overleg plaats tussen de toezichthouder en kredietverstrekkers, in aanwezigheid van de Rijksoverheid, over het toepassen van maatwerk in de praktijk.”

Over wat uit dat overleg daadwerkelijk blijkt wordt geen openheid geboden.

Hoe dan ook blijven de nieuwe normenper 2015 zoals in november gepubliceerd onverkort van kracht.

GEEN REACTIES