Geen bezwaar meer mogelijk over geschil hypotheekgarantie

Tegen besluiten over toekennen van hypotheekgarantie en het kwijtschelden van schulden kan vanaf 1 maart 2015 geen bezwaar meer gemaakt worden bij WEW en bestuursrechter.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Stichting WEW) kan niet langer als bestuursorgaan worden aangemerkt. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (17 december 2014). De hoogste bestuursrechter komt hiermee terug op eerdere uitspraken waarbij Stichting WEW wel als bestuursorgaan is aangemerkt.

De uitspraak van vandaag is een gevolg van twee uitspraken van 17 september 2014 van de zogenoemde grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak. In die uitspraken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het begrip bestuursorgaan verduidelijkt in navolging van de staatsraad advocaat-generaal in zijn conclusie van 23 juni 2014.

Financiële vereiste

In de uitspraken van 17 september 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat organen van privaatrechtelijke rechtspersonen die uitkeringen of financiële voorzieningen verstrekken, bestuursorganen zijn als aan twee eisen is voldaan: de overheid bepaalt in beslissende mate de criteria voor het verstrekken van die uitkeringen of voorzieningen én zij financiert die in overwegende mate. Omdat de geldmiddelen van Stichting WEW nagenoeg geheel worden gevormd door zogenoemde borgtochtprovisies die niet afkomstig zijn van de overheid, voldoet Stichting WEW niet aan het financiële vereiste.
Alleen daarom al kan Stichting WEW niet langer als bestuursorgaan worden aangemerkt, aldus de hoogste bestuursrechter.

Gevolg

Nu Stichting WEW geen bestuursorgaan is, zijn de beslissingen die zij neemt, geen besluiten waartegen bezwaar kan worden ingediend bij Stichting WEW zelf of beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter.

Overgangstermijn

De Afdeling bestuursrechtspraak onderkent dat deze uitspraak een breuk betekent met jarenlange vaste rechtspraak. Om zowel iedereen die een relatie heeft met Stichting WEW als Stichting WEW zelf de gelegenheid te geven zich in te stellen op deze gewijzigde rechtspraak, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in de uitspraak bepaald dat tegen alle beslissingen die Stichting WEW tot 1 maart 2015 neemt, nog beroep openstaat bij de bestuursrechter. Beslissingen van ná 1 maart 2015 kunnen echter niet meer worden aangevochten bij de bestuursrechter.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak

GEEN REACTIES