Legal & General: grote verplichtstelling moet op de helling

Eerder pleitte Michel van Dam al voor afschaffing van de bedrijfstakpensioenfondsen, ook Arno Dolders wil af van de pensioenfondsplicht.

In zijn blog schreef Michel van Dam, commercieel directeur van Legal & General: “Het wordt tijd dat zowel werknemers als werkgevers zich kritischer afvragen wat er iedere maand met hun pensioengeld gebeurt. Ik hoop dat Den Haag snel gaat nadenken om werknemers en werkgevers vrijheid en keuzemogelijkheden te bieden voor hun pensioenvoorziening. En denk dan ook nog eens goed na over nut en noodzaak van zo’n bedrijfstakpensioen.”

Algemeen directeur Arno Dolders herhaalde het belang van keuzemogelijkheden voor de pensioendeelnemers tijdens de druk bezochte actualiteitsbijeenkomsten die Legal & General op vier plaatsen in Nederland organiseerde.

Hij hield daar een krachtig pleidooi om “na te denken over de vraag of de huidige verplichting aan veel werknemers om deel te nemen aan een specifiek bedrijfs- of ondernemingspensioenfonds, gehandhaafd moet worden. Deze verplichting roept steeds meer weerstand in de samenleving op. Het is belangrijk dat werknemers actiever betrokken worden bij hun eigen pensioensituatie. Om die betrokkenheid te vergroten zal het noodzakelijk zijn dat werknemers meer keuzen krijgen over hun eigen pensioen. En wat is er op tegen om iedere werkgever te verplichten een regeling aan te bieden en de werknemer daaraan automatisch te laten deelnemen, tenzij hij dit expliciet niet wil? Dus wel het automatisme van sparen binnen een regeling, maar dan met helder eigendomsrecht en beleggingskeuzes, maar niet de dwang om deel te nemen. Het is dan een eigen verantwoordelijkheid geworden, die zal leiden tot grotere betrokkenheid en bewustere keuzes.”

Alimentatie te vaak niet verzekerd

Theo Krins, manager vermogensadvies Legal & General, besteedde tijdens de actualiteitsbijeenkomsten aandacht aan het onderwerp echtscheiding.” In elke adviespraktijk komen regelmatig klanten voor die gaan scheiden. De financieel adviseur kan, in samenwerking met andere dienstverleners die bij dit proces betrokken zijn, zoals advocaten en mediators, een belangrijke meerwaarde hebben.

Bijvoorbeeld in het signaleren van de gevolgen wanneer tijdens het echtscheidingsproces een van de partijen overlijdt of juist dat een van de echtelieden tijdens het proces een relevante erfenis ontvangt.” Ook ging hij dieper in op de mogelijkheden om via een tijdelijke erfrente een op maat gesneden verzekering samen te stellen die de alimentatie ontvanger beschermt tegen het risico van tussentijds overlijden van de alimentatiebetaler.

Juist op het gebied van echtscheiding zag Theo Krins voor goed opgeleide financieel adviseurs mogelijkheden hun dienstverlening te verbreden en te verdiepen.

Effect langer werken onbekend

Mr. Theo Gommer, voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen, verzorgde voor de aanwezigen een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het pensioenstelsel. In zijn bijdrage stond de constatering centraal dat voor de meeste mensen het onbekend is wat het effect van deze wijzigingen is voor hun persoonlijk financieel welzijn. Als voorbeeld gaf hij aan dat het opschuiven van de pensioenleeftijd doorwerkt in tal van contracten. Theo Gommer gaf aan het belangrijk te vinden dat financieel adviseurs hun klanten aansporen om dit inzicht wel te krijgen. “Gebrek aan inzicht zal onvermijdelijk leiden tot teleurgestelde verwachtingen op het moment dat aan de uitkomst van deze contracten niets meer veranderd kan worden.”

Gommer uitte daarbij kritiek op het feit “dat de politiek maatregelen neemt die diep ingrijpen in het financiële huishouden van mensen maar nalaat helder en breed burgers adequaat te informeren over de concrete gevolgen van deze maatregelen”.

GEEN REACTIES