Laatste aanval Pensioenfederatie op Wet Koser Kaya en Blok

Hoewel het initiatiefwetsvoorstel is aangenomen haalt de pensioenkoepel er in het jaarverslag fel naar uit.

Het wetsvoorstel is met name gericht op de deelname van pensioengerechtigden in het bestuur van pensioenfondsen. Volgens de Pensioenfedera¬tie “was én is het bezwaarlijk om, waar de minister van SZW werkt aan een integrale herziening van de governance en medezeggenschap, beslissingen te nemen over slechts een deel ervan. Het wetsvoorstel is ongunstig voor de bestuur¬baarheid van pensioenfondsen en het kan leiden tot ‘dubbe¬le medezeggenschap’ doordat pensioenfondsen die hebben gekozen voor de opname van pensioengerechtigden in het bestuur toch verplicht worden tot het instellen van een deel-nemersraad.”

Eind januari 2012 heeft de Eerste Kamer inge¬stemd met het wetsvoorstel. De wet zal in werking treden op een nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De minister heeft aangegeven te streven naar inwerking¬treding van het wetsvoorstel versterking bestuur pensioen-fondsen per 1 januari 2013, waarmee ook invulling zal worden gegeven aan de inhoud van de initiatiefwet van Kos¸er Kaya en Blok.

Wet Bestuur en toezicht

De Wet bestuur en toezicht is eind mei 2011 door de Eer¬ste Kamer aangenomen maar nog niet in werking getreden. Deze wet is primair bedoeld voor besloten en naamloze ven-nootschappen “maar heeft – als gevolg van een amendement van het Tweede Kamerlid Irrgang – (potentieel) vervelende gevolgen voor de pensioenfondsensector. Het beperkt het aantal toezichthoudende functies dat personen kunnen heb¬ben bij ‘grote’ rechtspersonen, waaronder pensioenfondsen. Het effect van het amendement staat haaks op de beoogde versterking van de governance van pensioenfondsen die door de minister van SZW wordt beoogd met het wetsvoor¬stel Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Om die ver¬sterking te bereiken zullen pensioenfondsen in toenemende mate een beroep gaan doen op beschikbare deskundigen, zowel voor besturen als raden van toezicht. De Wet bestuur en toezicht leidt tot een forse beperking van de mogelijk¬heid tot een brede inzet van deskundigheid. In dit kader streeft de Pensioenfederatie naar een in de Pensioenwet op te nemen speciale regeling voor pensioenfondsen die niet alleen het aantal uit te oefenen toezichthoudende functies beperkt, maar ook het aantal bestuursfuncties, terwijl het maximale aantal bij pensioenfondsen te bekleden toezicht- en bestuursfuncties wordt verruimd maar gemaximeerd tot binnen de per week beschikbare tijd, om zo de schaars beschikbare deskundigheid optimaal te kunnen inzetten.”

Pensioen 123

“Doel van het Pensioen123 is door het gelaagd aanbieden van de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling de begrij¬pelijkheid en de samenhang van de pensioeninformatie te verbeteren, het pensioenbewustzijn te bevorderen en de stapeling van pensioeninformatie tegen te gaan. De Pensi¬oenfederatie wil bereiken dat Pensioen123 de startbrief en (een deel van) de toelichting bij het UPO kan vervangen. Inmiddels zijn ook de verzekeraars aangehaakt bij de ontwik¬keling van het Pensioen123. In het najaar van 2012 wil de Pensioenfederatie Pensioen123 publiekelijk presenteren.”

GEEN REACTIES