Korting beïnvloedt hoogte assurantiebelasting, een geschenk niet

De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning beantwoordt een aantal vragen over de assurantiebelasting.

De vragen hebben betrekking op:

Het tijdstip van verschuldigdheid

Assurantiebelasting is verschuldigd "op het tijdstip waarop de premie vervalt". Het tijdstip waarop de premie vervalt (premievervaldag) is het tijdstip waarop de premie door de klant uiterlijk moet worden betaald. Dit betekent dat voor de verschuldigdheid van de assurantiebelasting bepalend is het tijdstip waarop de premie door de belastingplichtige van de verzekeringnemer opeisbaar is en kan worden ingevorderd.

Wanneer met de verzekeringnemer een krediettermijn is overeengekomen, volgt uit het bovenstaande dat de premie opeisbaar is geworden aan het einde van die krediettermijn.

In de praktijk is een veel voorkomende situatie dat in de polis een jaarpremie tot uitdrukking is gebracht, maar aanvullend in de polis of bij afzonderlijke overeenkomst is bepaald dat de verzekeringnemer kwartaal- of maandpremies zal voldoen. In een dergelijk geval is de assurantiebelasting verschuldigd op de tijdstippen waarop de kwartaalpremies of maandpremies vervallen. Dit brengt ook mee dat indien de kwartaal- of maandpremies gezamenlijk hoger zijn dan de desbetreffende jaarpremie, in totaal ook een hogere grondslag voor de heffing van assurantiebelasting bestaat.

Heffingsmaatstaf

Wanneer een verzekeringnemer een korting krijgt in geld wordt er minder in rekening gebracht in verband met de verzekering. De korting verlaagt dus de grondslag voor de assurantiebelasting.
Als de verzekeringnemer bij het afsluiten van een verzekering een geschenk ontvangt verlaagt de waarde hiervan de grondslag voor de assurantiebelasting niet. De in rekening gebrachte premie is de grondslag voor de assurantiebelasting.

Zeeschepen

Verzekeringen van zeeschepen, met uitzondering van pleziervaartuigen, zijn vrijgesteld van assurantiebelasting. Pleziervaartuigen zijn vaartuigen in gebruik bij watersportbeoefenaars en andere recreanten bij of in het water, zoals sportvissers. Zo is een zeewaardig jacht een pleziervaartuig. Ook als dit vaartuig bedrijfsmatig wordt verhuurd of voor representatieve doeleinden wordt gebruikt. Rondvaartboten die geschikt en bestemd zijn voor rondvaarten op zee worden niet aangemerkt als pleziervaartuig, gelet op het openbare karakter van de rondvaarten.

De verzekering van een zeegaand schip dat bedrijfsmatig met eigen bemanning wordt gebruikt om tegen betaling passagiers te vervoeren is vrijgesteld van assurantiebelasting als dit vervoer een geheel of nagenoeg geheel openbaar karakter heeft en met andere woorden geen gebruik in besloten kring meebrengt. Het kan hierbij derhalve ook gaan om zeegaande jachten en vissersschepen.

GEEN REACTIES