Klijnsma beantwoordt 89 vragen over Overbruggingsregeling AOW

Mensen met een WIA, WAO of WAZ-uitkering krijgen de uitkering tot de AOW-leeftijd; mensen met een private AOV tot 2019.

De Kamer heeft de staatssecretaris gewezen op deze ongelijkheid en daarbij opgemerkt dat arbeidsongeschikten niet meer kunnen gaan bijverdienen om het inkomensgat op te vangen.

Het kabinet geeft toe dat dit “een opgave zal zijn”, maar verandert de overbruggingsregeling niet. “Deze groep heeft wel langer de tijd om zich voor te bereiden, bijvoorbeeld door te sparen. Voor mensen die onder het sociaal minimum dreigen te komen, geldt dat zij een beroep kunnen doen op de (bijzondere) bijstand.”

Enkele andere zaken die in de brief aan de orde komen:

Mensen waarvan de VUT- of prepensioenuitkering ingaat na 1 januari 2013 worden geacht voldoende op tijd op de hoogte te zijn van de AOW-leeftijdsverhoging. Zij hebben kunnen anticiperen door de beslissing over de VUT-of prepensioenregeling daarop aan te passen.

Partnertoeslag

Per 1 april 2015 vervalt de AOW-partnertoeslag voor mensen die op of na 1 januari 2015 de leeftijd van 65 jaar bereiken. Overeenkomstig de AOW-partnertoeslag vervalt daarom de partneruitkering van de overbruggingsregeling voor mensen die op of na 1 januari 2015 de leeftijd van 65 jaar bereiken. Voor rechthebbenden die voor die tijd recht hebben op een partneruitkering blijft deze uitkering in stand.

Anw-hiaat

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kan vanaf dit jaar een inkomenshiaat ontstaan bij nabestaanden die op 1 januari 2013 al een Anw-hiaatpensioen of tijdelijk partnerpensioen ontvangen dat loopt tot 65-jarige leeftijd. Het Verbond van Verzekeraars heeft verzekeraars in november 2012 geadviseerd om in ieder geval 60- tot 65-jarige nabestaanden met een lopende uitkering in de komende maanden expliciet en persoonlijk te informeren over het inkomenshiaat door de AOW-leeftijdsverhoging en welke actie zij hierop zouden kunnen ondernemen. Voor deze doelgroep die op 1 januari 2013 een Anw-hiaatpensioen of tijdelijk partnerpensioen ontvangt, zal ook de overbruggingsregeling van toepassing zijn.

Voor nieuwe gevallen is van belang dat alle werkgevers door verzekeraars zijn geïnformeerd of dit halfjaar worden geïnformeerd over de gevolgen van de wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd voor hun pensioenregeling. Daarbij is of wordt ook informatie verstrekt over de mogelijkheid dat er een inkomenshiaat ontstaat vanaf 65-jarige leeftijd tot de nieuwe AOW-leeftijd. De meeste verzekeraars zijn nog bezig met het bezien van hun productaanbod in het licht van de verhoging van de AOW-leeftijd. Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat werkgevers bij de meeste pensioenregelingen (indien van toepassing) een hogere eindleeftijd voor Anw-hiaatpensioen en tijdelijk partnerpensioen meenemen bij de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2014 of 1 januari 2015 in verband met de beperking van het fiscale kader per die datum.

Vermogenstoets

Onder vermogen wordt verstaan het saldo van de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden. Onder bezittingen wordt ondermeer verstaan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligatie en tweede woning. Niet tot de bezittingen wordt gerekend de eigen woning die het hoofdverblijf was of het pensioenvermogen. Daarnaast wordt ondermeer niet tot de bezittingen gerekend roerende zaken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen het gezin, bijvoorbeeld de eigen auto of de inboedel van de woning.

GEEN REACTIES