Klaverblad legt focus op groei schadeverzekeringen

Klaverblad profiteert van gestegen beurskoersen

Voor de komende jaren zet Klaverblad vooral in op de schadetak. Daar moet de groei vandaan komen, aldus de verzekeraar in het jaarverslag over 2018.

De focus bij het schadebedrijf ligt bij het verder uitbreiden van de groei, het verder verbeteren van de dienstverlening en toekomstbestendige productinnovatie, schrijft bestuursvoorzitter Peter Paul Barth. Bij het levenbedrijf ligt daarentegen de nadruk op kostenbeheersing en het afbouwen van risico’s. Klaverblad gaat niet zover om van het levenbedrijf een ‘closed book’-afdeling te maken. Klanten kunnen nog steeds uitvaart- en overlijdensrisicoverzekeringen afsluiten.

Reorganisatie
Om de strategie succesvol uit te kunnen voeren, moet de schadetak wel concurrerender worden. Het bestuur van Klaverblad signaleerde dat ‘marktbreed de kostenratio’s een dalende trend laten zien, maar dat deze bij Klaverblad stijgt’. De directie kondigde een paar maanden geleden daarom een forse reorganisatie aan, waarbij een kwart van de arbeidsplaatsen bij ‘schade’ wordt geschrapt.

Behalve met de strategie en de reorganisatie hield het bestuur zich afgelopen jaar intensief bezig met de financiële positie van de verzekeraar. In 2017 waren in dit verband al de eerste stappen gezet, onder meer door in de solvabiliteitsmodellen de uitkeringstermijn van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op 1 jaar te zetten. In 2018 werd het algehele beleid rond actuariaat en technische voorzieningen volledig op de schop genomen. Daarvoor overlegde Klaverblad afgelopen jaar meerdere keren met toezichthouder DNB.

Risico’s
Daarnaast werd het risicoprofiel van het levenbedrijf aanzienlijk teruggebracht, onder meer door de volledige aandelenportefeuille te verkopen en het verminderen van het renterisico. Ook worden voortaan toekomstige bedrijfskosten veel meer toegerekend aan het schadebedrijf dan aan het levenbedrijf. Door deze maatregelen is er volgens de wettelijke normen minder kapitaal nodig en noteerde het levenbedrijf een flink hogere solvabiliteit. Deze steeg van 158% naar 247%. Mede hierdoor steeg de solvabiliteit van de totale Klaverblad-groep van 238% naar 338%. Het bestuur tekent daarbij aan dat de kou voor de uitvaartportefeuille nog niet uit de lucht is. Doordat de looptijd van uitvaartverzekeringen erg lang is, loopt de verzekeraar nog steeds een fors renterisico.

Schade
Bij de schadetak was een lichte verslechtering van het verzekeringstechnische resultaat, vooral vanwege de schade door de januaristormen in 2018. De combined ratio steeg nipt van 98% naar 99%. Vooral bij Brand steeg derhalve deze ratio: van 98,3% naar 110%. Bij motorrijtuigenverzekeringen werd het verlies aanzienlijk verkleind: van -€9,3 mln naar -€0,6 mln, zowel door hogere premies als door minder schades. Ook bij rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekeringen was een beter resultaat. De comined ratio daalde van 103,8% naar 92,8%.

GEEN REACTIES