(Findinet) Kamp wil advies over draagvlak CAO-stelsel

Kamp vraagt SER advies over het draagvlak van het CAO-stelsel, maar neemt in zijn aanvraag de verplichtstelling pensioenen niet mee.

Waarschijnlijk is het rumoer binnen de FNV en de afkalving van het aantal leden van vakbonden de reden dat minister Kamp de SER gevraagd heeft te kijken naar het draagvlak voor het CAO-stelsel op de lange termijn.

Op dit moment vindt de minister het draagvlak nog voldoende, maar dat moet op de (middel)lange termijn wel worden versterkt, vindt hij, “mede in het licht van een dalend en vergrijzend ledenbestand van de vakbeweging.”

De minister gaat de SER vragen of de huidige initiatieven van partijen voldoende zijn om steun voor het cao-stelsel op (middel)lange termijn te behouden. In het licht van maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering, decentralisering in de arbeidsvoorwaardenvorming en flexibilisering op de arbeidsmarkt, is dat nodig.

Advies Stichting van de Arbeid over meer flexibiliteit en maatwerk

De minister wil daarnaast dat er meer flexibiliteit en maatwerk komt bij arbeidsvoorwaarden. Daarom heeft hij de Stichting van de Arbeid gevraagd hoe dit beter mogelijk gemaakt kan worden voor partijen die willen afwijken van de algemene cao-afspraken in een sector. Kamp wil nadere voorwaarden voor deze zogenoemde dispensatiemogelijkheid in juni definitief vaststellen. Hij vindt het een goede zaak dat werkgevers en werknemers cao-afspraken maken. Die dragen bij aan een positieve sociaaleconomische ontwikkeling. Daarnaast voorkomen ze dat werkgevers en werknemers individueel afspraken met elkaar moeten maken. Die centrale afspraken moeten echter wel voldoende flexibiliteit bieden.

Op dit moment bieden cao’s al veel mogelijkheden voor maatwerk en flexibiliteit. Zo zijn er nu al cao-bepalingen die een onderneming zelf concreet kan invullen. Voorbeelden daarvan zijn de ‘cao à-la-carte’ en de budget-keuzeregelingen’ die steeds vaker voorkomen. “Dit soort maatwerk vergroot niet alleen het draagvlak voor de cao, maar draagt ook bij aan een goed functionerende arbeidsmarkt.” Minister Kamp stelt in aanvulling daarop voor dat cao-partijen helder maken onder welke omstandigheden het mogelijk is om in een sector een aparte cao af te sluiten.

Geen aanvraag verplichtstelling pensioenregelingen

Het had voor de hand gelegen dat de minister in zijn adviesaanvraag met dezelfde argumentatie ook de verplichtstelling van collectieve pensioenregelingen had meegenomen. Ook wat dit onderwerp betreft kan immers de vraag gesteld worden of de vakbonden voldoende mandaat hebben van de werknemers om daarover samen met de werkgeversorganisaties bindende afspraken te kunnen maken.

GEEN REACTIES