Kabinet reageert op SER-advies zzp-ers

Het kabinet heeft gereageerd op het SER-advies ‘zzp-ers in beeld’. Daarin gaat het kabinet ook in op de fiscale behandeling van 3e pijlerpensioenen voor zelfstandigen.

Het kabinet ziet vooralsnog geen reden om de verantwoordelijkheid van de overheid op dit terrein te herzien. De eigen verantwoordelijkheid van zzp-ers blijft dan ook uitgangspunt bij het kabinetsbeleid ten aanzien van zzp-ers.

Evenals de SER ziet het kabinet niettemin op een aantal terreinen nog belangrijke vraagstukken openstaan. Het SER-advies biedt voor het kabinet handreikingen om hiermee aan de slag te gaan. Het kabinet onderneemt, mede op basis van de aanbevelingen uit dit advies, op korte termijn de volgende acties:

  • Het kabinet onderzoekt de oorzaken van de gebrekkige pensioenopbouw door zzp-ers en mogelijke oplossingsrichtingen en zal de Kamer hierover in het najaar informeren.
  • In ieder geval wil het kabinet de verlenging van de fiscale facilitering van de vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling van drie naar tien jaar regelen in het fiscale verzamelbesluit aan het einde van dit jaar.
  • Het kabinet wil – zoals aangekondigd in het regeerakkoord – komen tot een geïntegreerde ondernemersfaciliteit, die winstgevend ondernemerschap bevordert. Het kabinet neemt het advies van de SER inzake fiscale ondernemersfaciliteiten mee bij de uitwerking.
  • Het kabinet komt hierop terug in het kader van de Fiscale Agenda 2011-2015, die voor 1 april van dit jaar aan de Kamer zal worden verzonden.
  • Het kabinet informeert de Kamer in het najaar van 2011 over de eenduidige definitie van zzp-ers in de regelgeving. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd met een actieplan te komen voor de verlaging van administratieve lasten voor zzp?ers.
  • Op korte termijn worden zzp-organisaties uitgenodigd mee te denken over de verdere invulling hiervan. Het wetsvoorstel voor een nieuwe Aanbestedingswet – dat op dit moment bij de Tweede Kamer ligt – bevat een aantal belangrijke voorstellen die de toegang van kleine ondernemers bij aanbestedingen verbeteren. Door middel van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel zal deze toegang nog verder worden verbeterd.
  • Tot slot werkt het kabinet in overleg met betrokken partijen aan verbetering van de bekendheid onder zzp-ers van de mogelijkheden van het Bbz en de vrijwillige WIA-verzekering.

     

Reactie Kabinet op SER-advies zzp-ers

GEEN REACTIES