Hypotheekaanbieder mag bij wijziging uitgaan van WOZ-waarde

Bij oversluiten, kredietverhoging, echtscheiding en erfopvolging gelden niet de Bgfo-regels m.b.t. de waardebepaling van de woning, maar kan de WOZ-waarde worden aangehouden.

Deze nieuwe regel wordt voorgesteld in het consultatiedocument Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2014.

Op dit moment geldt de waardeberekening zoals die is vastgelegd in artikel 115, lid 6 van het Bgfo.

Bij een bestaande woning betekent dat in de praktijk dat een taxatierapport nodig is. Om de consument dergelijke kosten te besparen is in het voorstel opgenomen dat de hypotheekverstrekker ook mag uitgaan van de WOZ-waarde.

Het kan dan gaan om de aanvraag van een hypothecair krediet voor een woning die reeds geheel of gedeeltelijk in eigendom is van de consument die het hypothecair krediet aanvraagt. Te denken valt aan een belangrijke verhoging van de kredietlimiet of kredietsom, het oversluiten van het hypothecair krediet bij een andere aanbieder of een relatiebreuk waarbij een van de partners de woning wil kopen en daarvoor een hypothecair krediet aanvraagt. Hetzelfde geldt voor de aanvraag van een hypothecair krediet voor een woning die door de consument door erfopvolging geheel of gedeeltelijk wordt verkregen.

Er kunnen bijvoorbeeld verschillende erfgenamen zijn van een woning. Indien één van die erfgenamen de woning wil kopen dan zal degene de andere erfgenamen moeten uitkopen en wellicht daarvoor een hypothecair krediet moeten aanvragen. In een dergelijk geval kan voor het bepalen van de waarde van de woning worden uitgegaan van de WOZ-waarde. Bij het gebruik van de WOZ-waarde wordt geen rekening gehouden met eventuele waardevermeerdering na verbouwing. Bij de berekening van de loan-to-value ratio kan derhalve geen gebruik worden gemaakt van de eventuele waardevermeerdering na verbouwing. Indien de consument dat wenst dan zal alsnog een taxatierapport opgemaakt moeten worden.

GEEN REACTIES