Het eindrapport van de Commissie Van Dijkhuizen

Aantal schijven gaat terug van 4 naar 2 met lange eerste schijf, hypotheekrente ook voor bestaande gevallen aangepast, btw met 2% omhoog.

Schijven

De commissie adviseert om terug te gaan van vier naar twee belastingschijven van 37% en 49%. Over het inkomen tot € 62.500 wordt dan 37% betaald. Het aantal belastingplichtigen dat onder de eerste belastingschijf valt verdubbelt van krap 6 miljoen naar bijna 12 miljoen mensen, ofwel 93% van alle belastingplichtigen. Dit wordt onder andere gefinancierd door een flink aantal aftrekposten af te schaffen of aan te passen.

Toeslagen

De commissie adviseert een drietal toeslagen, namelijk de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget, samen te voegen en te stroomlijnen. Hierdoor kunnen mensen makkelijker zien wat zij overhouden als zij meer gaan werken. Daardoor kan ook het aantal toegekende toeslagen met 1 miljoen worden verminderd. In aanvulling daarop stelt de commissie voor, in het kader van fraudebestrijding en uit efficiency-oogpunt, in ieder geval de zorgtoeslag niet meer aan het individu uit te keren maar rechtstreeks aan de zorgverzekeraars

Box 3

De commissie adviseert verder het forfaitair rendement in box 3 van 4% te verlagen. Dit rendement wijkt teveel af van wat burgers werkelijk aan inkomsten over hun vermogen ontvangen. De commissie beveelt aan om het rendement vast te stellen op basis van de spaarrente van de afgelopen 5 jaar hetgeen voor 2014 een niveau van 2,4 % zou betekenen.

DGA

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) zit in 2 werelden, hij is werknemer en heeft aandelenvermogen. De commissie adviseert het gebruikelijk loon dat de DGA zelf vast mag stellen meer in lijn te brengen met dat van een vergelijkbare werknemer in box 1. Verder adviseert de commissie een forfaitair rendement in box 2 van 2,4% in te voeren over het vermogen net als in box 3. Daardoor wordt de belasting voor deze groep naar voren gehaald, maar niet verhoogd. Het tarief van box 2, na afdracht vennootschapsbelasting, zou kunnen worden verlaagd van 25 naar 22%.

Woningmarkt

Onevenwichtigheden in de woningmarkt worden aangepakt door zowel voor bestaande als nieuwe gevallen de aftrekbaarheid van de hypotheekrente te verminderen. Het tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken wordt in één keer verlaagd naar 37%, het percentage van de eerste schijf. De aftrek wordt daarnaast geleidelijk verminderd voor zowel bestaande als nieuwe gevallen met gebruikmaking van een forfaitair annuïtair schema.

De rente op de restschuld blijft gedurende twaalf jaar aftrekbaar als eigen woningrente. Parallel daaraan worden de huren in de gereguleerde sector geleidelijk verhoogd

BTW

Zowel het lage als het hoge btw-tarief gaat met 2% omhoog tot respectievelijk 8 en 23 procent.

GEEN REACTIES