Geen ongekleurde CIS-melding als “fraudeteam” de afzender is

Het enkele feit dat een fraudeteam als afzender staat bij een CIS-melding brengt de betreffende verzekerde in verband met fraude.

Er is brand uitgebroken in het appartement van eiseres. In opdracht van ZLM is een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de brand. ZLM weigert over te gaan tot vergoeding van de geleden inboedelschade gelet op de uitkomsten van het onderzoek, op grond waarvan volgens haar voldoende reden is om aan te nemen eiseres negatief betrokken is bij het ontstaan van de brand.

ZLM heeft voorts een schademelding gedaan bij de Stichting Centraal Informatiesysteem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen ( CIS). Daarin staat onder het kopje “Aangemeld door” bij contactgegevens afhandelaar deeldatabank achter e-mailadres “fraudeteam@zlm.nl” vermeld.

Eiseres wil dat haar gegevens uit de databank verwijderd worden, omdat nu gesuggereerd wordt dat zij de brand heeft aangestoken.

ZLM stelt dat uit de melding die zij in de CIS databank heeft gedaan geenszins blijkt dat eiseres zou worden verdacht van brandstichting of zou worden aangemerkt als fraudeur, nu dit een standaard “claimmelding schade” betreft. Het is volgens ZLM bij nagenoeg alle verzekeraars gebruikelijk dat een fraudeteam of een team van speciale zaken de contactpersoon is.

De rechtbank Middelburg is van oordeel dat de verwijzing in de schademelding naar een e-mailadres van het fraudeteam wel de indruk wekt dat betreffende persoon mogelijk met fraude in verband wordt gebracht. “Hoewel in het kader van de onderhavige beoordeling niet kan worden vastgesteld of een dergelijke verwijzing al dan niet tot de standaardprocedure behoort, lijkt deze vooralsnog niet te passen binnen het kader van een ongekleurde melding zoals vereist volgens artikel 3.5.1. van het kennelijk van toepassing zijnde FISH protocol en waarvan volgens ZLM in het onderhavige geval sprake is.

Uit het vorenstaande volgt het belang van eiseres bij verwijdering van de term fraudeteam uit de schademelding, zodanig dat slechts een ongekleurde registratie overblijft. Van de zijde van ZLM is niet gesteld welk belang zij zou hebben bij het niet verwijderen van voornoemde term.”

Tot zover krijgt eiseres gelijk, maar verder hoeft de vermelding niet verwijderd te worden:

“Gesteld noch gebleken is hoe eiseres zou zijn geschaad in haar belangen door een (ongekleurde) registratie van haar persoonsgegevens in de CIS databank. Door ZLM is bovendien onweersproken gesteld dat verzekeraars in het CIS standaard alle claimmeldingen opnemen. Dit deel van de vordering zal dan ook wegens gebrek aan belang worden afgewezen.”

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES