Blok ziet niets in restschuldfinanciering door SVn

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting heeft een voorstel gepresenteerd voor een aparte financieringsfaciliteit van restschulden.

“Sympathiek dat SVn meedenkt”, schrijft minister Blok aan de Tweede Kamer, maar het is duidelijk dat hij niets ziet in dit plan. Ongetwijfeld is daarvoor één van de redenen dat SVn hiervoor, naast een bijdrage van provincies en/of gemeenten, een bijdrage van 10 miljoen euro van het Rijk vraagt. “Een Rijksbijdrage zou niet passen bij het ingezette beleid voor de financiële sector dat erop gericht is te voorkomen dat private risico’s in slechte tijden kunnen worden afgewenteld op de belastingbetaler”, schrijft Blok.

Hij heeft nog een argument om niet op het voorstel in te gaan: “Met het voorstel van de SVn wordt de mogelijkheid gecreëerd om de restschuld los te knippen van een hypotheek die gedekt wordt door het huis als onderpand. Dat betekent dat de geldverstrekker (die een volledig gedekte hypotheek overhoudt) zijn risicoprofiel ziet verbeteren, terwijl de slechte risico’s (de leningen zonder onderpand) op andere partijen kunnen worden afgewenteld. Hierdoor blijft er voor de banken geen prikkel over om de slechte risico’s nog te financieren en zou de ingezette koers voor restschuldfinanciering bij de reguliere hypotheekverstrekkers doorkruist worden.”

Huidig financieringsbeleid

De minister is over het beleid van de hypotheekverstrekkers redelijk tevreden, laat hij in dezelfde brief doorklinken.

“Als gevolg van de genomen maatregelen en de beleidsaanpassingen bij de hypotheekverstrekkers ontstaan er steeds meer mogelijkheden voor restschuldfinanciering (in sommige gevallen ook voor klanten van andere hypotheekverstrekkers). In aansluiting hierop werken hypotheekverstrekkers aan een verbeterde informatievoorziening over de mogelijkheden en voorwaarden voor restschuldfinanciering. Wel kan en moet vooral op dit laatste punt door een aantal aanbieders nog een slag worden gemaakt. Zowel mijn ministerie als het ministerie van Financiën blijven met de sector in overleg over de ontwikkeling van restschuldfinanciering en de informatie die hierover wordt verstrekt.”

Weinig vraag

De minister constateert dat er betrekkelijk weinig vraag is naar restschuldfinanciering. Op basis van de beschikbare informatie schatten de banken dat er in 2014 ongeveer 1500 verzoeken tot restschuldfinanciering zijn ingewilligd. Dit betreft zo’n 70% van het totaal aantal aanvragen.

Ook uit eerder onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat de consument terughoudend is met zijn wens tot financiering van restschulden. Grofweg een derde van de respondenten zou de restschuld bij verhuizing mee willen financieren in de nieuwe hypotheek, een derde wil dat niet en een derde weet het niet. Consumenten die de restschuld niet als een belemmering zien, geven aan dat zij soms ook andere mogelijkheden hebben zoals spaargeld of een schenking.

Hetgeen Blok tot de conclusie brengt: “Al met al geldt dat in het afgelopen jaar sprake is geweest van een positieve ontwikkeling in de financiering van restschulden. Ook in het komend jaar zal ik met de minister van Financiën de situatie blijven monitoren en in contact blijven met de sector. Net als dit jaar het geval was, zal ik in de jaarrapportage woningmarkt 2015 wederom ingaan op de ontwikkelingen.”

GEEN REACTIES