(Findinet) Verbond: Klant aan het stuur position paper

Het Verbond vat de inhoud van het rapport ‘De klant aan het stuur, ook in de relatie tot zijn intermediair’ in 5 punten samen: 1. Een fundamentele stelselwijziging is geboden om het belang van de klant centraal te stellen en het intermediairsysteem toekomstbestendig te maken. Het Verbond ziet in Customer Agreed Remuneration (CAR) over de gehele linie – d.w.z. voor alle producten – het te bereiken einddoel voor de beloning van het onafhankelijke deel van het intermediair.

2. De stelselwijziging vraagt om een wettelijke verankering. Deze gedachtegang impliceert dat het huidige ‘dubbele’ systeem, waarbij zowel traditionele provisie (provisie als niet-transparant onderdeel van de premie) als CAR mogelijk is, wordt veranderd richting CAR als enig mogelijke beloningssysteem.

3. Klant bepaalt: beloning en dienstverlening moeten een afspraak op maat tussen de klant en het intermediair zijn.

4. Een begeleide transitie is geboden. De markt en in het bijzonder het intermediair en de particuliere klanten moeten voldoende gelegenheid krijgen om zich aan te passen. Dit betekent dat de stelselwijziging begeleid moet worden. Er is flankerend beleid nodig en de stelselwijziging zal gefaseerd moeten worden ingevoerd.

5. De normen onafhankelijkheid, integriteit en deskundigheidseisen behoeven aanscherping.

Verzekeraars hebben alle belang, zo benadrukt het Verbond, bij een breed toegankelijk, krachtig en toekomstbestendig intermediairsysteem. Omdat zij overtuigd zijn van het belang van de mogelijkheid van advies en bemiddeling in verzekeringszaken voor de consument, ook in de toekomst.
Dat maakt dat voor de afzet van verzekeringsproducten het intermediairsysteem heel belangrijk zal blijven."

De kritiek op het huidige intermediairsysteem spitst zich toe op de wijze van beloning. Dit vormt een scharnierpunt in de discussie. Het markeert de positionering van het intermediair. Wie betaalt, bepaalt. Provisie wordt betaald door de verzekeraar. De praktijk heeft helaas geleerd dat dit kan leiden tot prikkels die niet in het belang van consumenten zijn."

Naar de mening van het Verbond is de Customer Agreed Remuneration-systematiek (CAR) de juiste richting voor de vormgeving van een nieuw intermediairsysteem. "De tijd is nu rijp om dit over de gehele linie in te voeren. En wel als enig toegelaten beloningsvorm, naar keuze van klant en intermediair te vertalen in een vaste vergoeding, uurtarief, abonnement, een percentage van de premie of het verzekerd bedrag dan wel een combinatie van deze varianten. Maar altijd op basis van een expliciete afspraak met de klant waar de verzekeraar buiten staat en die volkomen transparant is voor en tijdens ‘de rit’.

GEEN REACTIES