Fraude inkomensverzekeringen gaat om hoge bedragen

In 54 dossiers bedroeg het financieel belang van de fraude bijna 13 miljoen euro, meldt het Delta Plan Aanpak Fraude.

Het Verbond heeft het Delta Plan Aanpak Fraude Inkomensverzekeringen ontwikkeld. Het plan bevat een beleidskader en een praktijkgericht actieplan. Naast de uitleg van de problematiek zijn in het plan de nodige acties opgenomen om gezamenlijk de fraudezaken terug te dringen.

“Fraude met en rond verzekeringen verhoogt de premiedruk en is alleen al daarom maatschappelijk niet aanvaardbaar. De aandacht in de bedrijfstak voor de fraudeproblematiek is dan ook de afgelopen decennia terecht en blijvend gegroeid”, aldus Carmen Verhoog, manager Leven/Zorg bij het Verbond. Eind 2010 heeft het Verbond al een handreiking gedaan om het fraudebewustzijn onder medewerkers te verhogen en de aanpak van fraude met inkomensverzekeringen te verbeteren. “Die handreiking bleek een prima eerste stap in de aanpak, maar ging uiteindelijk niet ver genoeg om de fraudeproblematiek structureel aan te pakken. Het Deltaplan Aanpak fraude met inkomensverzekeringen moet nu zorgen voor een extra impuls”, vertelt Lex Westerman, een van de samenstellers van het Deltaplan.

Zes knelpunten

Volgens Westerman geeft het beleidskader onder meer antwoord op de vraag “waarom” de aanpak nodig is. Daarnaast zet het de positie van private inkomensverzekeringen in ons stelsel van sociale zekerheid helder uiteen en wordt de meerwaarde van een goede samenwerking met publieke partijen als het UWV benadrukt. En tot slot worden zes belangrijke knelpunten bij het beheersen van inkomensfraude beschreven. In het actieplan zijn vervolgens diverse concrete acties opgenomen om de knelpunten te verlichten of zelfs helemaal weg te nemen.

“De diverse knelpunten worden door het Verbond opgepakt, en van verzekeraars worden twee concrete acties verwacht”, aldus Westerman.  “De eerste is dat opgestarte en afgeronde fraudeonderzoeken worden gemeld bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond. En daarnaast willen wij bij onze leden met klem benadrukken dat ze moeten zorgen voor de implementatie en naleving van het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit, een onderdeel van onze zelfregulering dat is te vinden op www.verzekeraars.nl/zelfregulering.”

Verschijningsvormen

Er is in dit plan sprake van inkomensfraude wanneer de verzekerde misbruik maakt van werknemersverzekeringen en private inkomensverzekeringen op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer:

1. de verzekerde in het acceptatieproces bewust gezondheidsgegevens verzwijgt;

2. de verzekerde (administratieve) wijzigingen die relevant zijn voor het recht op uitkering niet, niet volledig, of onjuist opgeeft aan de verzekeraar (mededelingsplicht);

3. de verzekerde inkomen heeft gehad – al dan niet uit arbeid – zonder dat dit bekend is bij de fiscus en/of verzekeraar (denk aan zwart werk);

4. er sprake is van voorgewende ziekte of (hogere mate van) arbeidsongeschiktheid.

GEEN REACTIES