Evaluatie provisieregels in september

De uitkomsten van de evaluatie van de provisieregelgeving uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek worden in september aan aan de Tweede Kamer gestuurd. Geachte voorzitter,Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Financiën van 24 juni jl. om nadere informatie over de evaluatie van het Bgfo kan ik u het volgende berichten.Op dit moment wordt de evaluatie van de provisieregelgeving inzake financiële dienstverleners uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek. Deze evaluatie is in overleg met marktpartijen georganiseerd. In de opdracht die aan SEO is gegeven is ook de werking van de balansregel en het level playing field tussen financiële ondernemingen opgenomen.De uitkomsten daarvan verwacht ik in september aan uw kamer te kunnen sturen.Hoogachtend, de minister van Financiën, mr. drs. J.C. de Jager

GEEN REACTIES