Eed/belofte ook verplicht voor alle klantmedewerkers

Vanaf 1 april moeten ook alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact (de medewerkers die permanent actueel vakbekwaam moeten zijn) de eed of belofte afleggen.

De AFM herinnert in de nieuwsbrief aan de verandering van de regelgeving met betrekking tot het afleggen van de eed of belofte. De Wijzigingswet financiële markten legt deze verplichting ook op aan klantmedewerkers van financiële ondernemingen. De datum waarop deze nieuwe regel in de Wft (artikel 3:17b) van kracht wordt is 1 april 2015.

De eed of belofte moet al worden afgelegd beleidsbepalers en toezichthouders (commissarissen). Aan dit rijtje worden de klantmedewerkers toegevoegd en de medewerkers die het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden.

Klantmedewerkers zijn medewerkers binnen een financiële onderneming die inhoudelijk contact met klanten hebben. Daartoe behoren in ieder geval de medewerkers die klanten adviseren over een financieel product, zoals levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioenen en hypothecaire kredieten. Maar ook medewerkers die een klant informeren over bijvoorbeeld de samenstelling of de werking van een financieel product. Het is hierbij niet vereist dat zij ook daadwerkelijk adviseren. Gezegd kan worden dat het hier gaat om de groep medewerkers voor wie ook de regel geldt dat zij permanent actueel vakbekwaam moeten zijn.

Vergunninghouders, zoals aanbieders, adviseurs en bemiddelaars zijn zelf verantwoordelijk voor de aflegging en registratie van de afgelegde eed of belofte. Ook als de aflegging en registratie zijn uitbesteed aan een derde partij, blijft de vergunninghouder verantwoordelijk dat dit op een juiste manier gebeurt.

Nieuwe medewerkers hebben tot drie maanden na indiensttreding de tijd om de eed of belofte af te leggen. Voor medewerkers die vóór 1 april 2015 in dienst zijn getreden geldt dat zij uiterlijk op 31 maart 2016 de eed of belofte moeten hebben afgelegd.

In de bijlage bij het besluit van de Minister dat de eed of belofte regelt, zijn twee voorbeelden van een eed toegevoegd (gericht op beleidsbepalers en toezichthouders). Adviseurs en bemiddelaars kunnen deze teksten als voorbeeld gebruiken voor de eedaflegging binnen het kantoor. De tekst mag worden aangepast en uitgebreid, maar moet wel minimaal de volgende elementen bevatten:

a. Het integer en zorgvuldig uitoefenen van de functie;

b. het maken van een zorgvuldige afweging tussen de belangen van partijen die bij de onderneming betrokken zijn, in het bijzonder die van de klanten en de maatschappij;

c. het centraal stellen van het belang van de klant;

d. het naleven van wetten, reglementen en gedragscodes; en

e. het behouden en bevorderen van het vertrouwen in de financiële sector.

GEEN REACTIES