Door beperking Witteveenkader valt 9 mld premie vrij

DNB:Ook na de versobering kan een huidige jongere in 45 arbeidsjaren nog steeds een pensioen van bijna 80% van het gemiddelde loon bereiken.

De versobering van het Witteveenkader van 2,25% naar 1,75% en de invoering van een inkomensplafond van 100.000 euro zijn bezuinigingsmaatregelen. Maar los daarvan ziet DNB dat die ook een impuls kunnen geven aan de economie.

De redenering van DNB:

Er vallen namelijk voor circa 9 miljard aan pensioenpremies vrij. Voor zover dit bedrag niet hoeft te worden gebruikt om de pensioenpremies op kostendekkend niveau te brengen, kan het volledig worden teruggesluisd naar de werknemers. Dit stoelt op de gedachte dat zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel van pensioenpremies uitgesteld loon vormen. Aldus zou een substantiële en permanente impuls aan de koopkracht van huishoudens worden gegeven. In plaats hiervan zouden ook de pensioenregelingen kunnen worden verbeterd, bijvoorbeeld door de indexatie¬ambitie te verhogen. Welke optie wordt gekozen, is een zaak van de sociale partners. Niettemin roept het kabinet hen op om – voor zover de financiële opzet van het pensioenfonds dit toelaat – in te zetten op het verlagen van pensioenpremies. Hier ligt inderdaad een mogelijkheid de binnenlandse economie aan te jagen zonder de begroting te belasten.

Een doorrekening met DELFI – het macro-economische model van DNB – toont dit aan. Na een periode van vier jaar ligt het consumptievolume 2,3 procent hoger, en de economie als geheel 0,6 procent. Aangenomen is dat de vrijvallende premies (na belasting) volledig ten goede komen aan de werknemers. Doordat alle pensioenpremies onderdeel van de loonruimte vormen, gaat een dergelijke loonsverhoging niet ten koste van de internationale concurrentiepositie.

Pensioenambitie blijft hoog

Ook na de versobering van het Witteveenkader is de pensioenambitie in Nederland hoog in vergelijking met andere landen, stelt DNB. “Bovendien leidt de verhoging van de pensioenleeftijd tot een langere opbouwperiode. Waar nu in 40 jaar maximaal 90 procent van het gemiddelde loon aan pensioen kan worden opgebouwd, kan een huidige jongere na de versobering van het Witteveenkader in 45 arbeidsjaren nog steeds een pensioen van bijna 80 procent van het gemiddelde loon bereiken.”

GEEN REACTIES