DNB: huizenprijzen blijven tot in 2014 dalen

Door de verwachte langzame groei van hypotheken, oplopende hypotheekrente en hogere werkloosheidsvoet blijft de huizenprijs dalen.

Dat zal tot in 2014 het geval zijn, zij het in een steeds geleidelijker tempo. Dit meldt DNB in Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten van juni 2012.

In april daalde het aantal verkochte woningen op twaalfmaandsbasis tot 114.500, terwijl het gemiddelde aantal dagen dat een huis te koop staat sterk is opgelopen (zie Grafiek 7). Gerekend vanaf de piek in augustus 2008 zijn de huizenprijzen inmiddels met 12,5% gedaald.

Consumptie onder druk

In de afgelopen drie jaar is de particuliere consumptie reëel met 3% gekrompen. In de raming blijft de consumptiegroei negatief tot en met 2014. Tegelijkertijd geven consumenten meer uit dan ze aan beschikbaar inkomen ontvangen, wat blijkt uit de negatieve individuele spaarquote. In 2013 daalt die zelfs naar het laagterecord van bijna -3%.

Dat de particuliere consumptie over zo’n lange periode afneemt komt ten eerste door de tegenvallende inkomensgroei. Gecorrigeerd voor de inflatie lag het beschikbaar inkomen in 2011 lager dan tien jaar geleden. In 2012 en 2013 daalt het reëel beschikbaar inkomen verder; in totaal met bijna 4%. Dit betekent dat de gezinnen er tussen 2000 en 2013 in reëel beschikbaar inkomen niet op vooruit gaan. Door lagere inflatie en de aangekondigde lastenverlichting neemt het reëel beschikbaar inkomen in 2014 weer wat toe, waardoor de daling van het consumptievolume dan bijna tot stilstand komt.

Naast het inkomen speelt de woningmarkt een belangrijke rol voor de consumptiegroei.

Door de sinds 2008 afnemende woningprijzen daalt de waarde van het huizenvermogen (als saldo van woningwaarde en hypotheekschulden). In de drie ramingsjaren drukt dit de consumptiegroei met circa 0,9%-punt per jaar. Een onverhoopt sterkere daling van de huizenprijzen zou ertoe kunnen leiden dat de consumptie in 2014 dieper krimpt dan nu is geraamd.

GEEN REACTIES