DNB: Cyber- en overstromingsrisico’s moeten beter verzekerbaar worden

DNB: Cyber- en overstromingsrisico's moeten beter verzekerbaar worden
© Gerd Altmann, Pixabay

Werk aan de winkel voor verzekeraars. Juist nieuwe risico’s, zoals overstromingen of cyberaanvallen, worden nog maar zeer beperkt gedekt door schadeverzekeringen. Om hun maatschappelijke rol in de samenleving te blijven vervullen en hun toekomstbestendigheid te versterken, moeten verzekeraars hun aanbod hierop aanpassen.

Dat is de boodschap van De Nederlandsche Bank in een nieuwe studie naar de rol van de verzekeringssector in de Nederlandse economie: ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’.

Gebrek aan bewustzijn

Hoewel de kans op overstromingen van de grote rivieren of de zee toeneemt, komen private verzekeringsmarkten voor deze risico’s moeizaam van de grond, ziet DNB. Oorzaken zijn onder meer een gebrek aan bewustzijn van huishoudens en bedrijven, anticipatie op steun van de overheid en de gecorreleerdheid van risico’s, waardoor schade voor een individuele verzekeraar al snel onverzekerbaar wordt.

De markt voor cyberverzekeringen kent soortgelijke belemmeringen. Hoewel vergaande digitalisering en oplopende geopolitieke spanningen de samenleving kwetsbaarder maken voor cyberrisico’s, vormen een gebrek aan bewustzijn en de forse potentiële schadelast voor verzekeraars een belemmering. Bovendien maakt het gebrek aan data het voor verzekeraars moeilijk om goede risico-inschattingen te maken.

Onverzekerde verliezen

Alles bij elkaar stelt dit de samenleving bloot aan onverzekerde verliezen. Dit gaat gepaard met onzekerheid, leidt tot hogere vervolgschade en zet druk op de overheid om tot compensatie over te gaan.

Om dit op te lossen is een brede aanpak nodig. Zowel verzekeraars als overheid hebben een rol om het risicobewustzijn te vergroten en samen te verkennen hoe hiervoor nieuwe verzekeringsmarkten tot stand kunnen komen.

Samen optrekken

Verzekeraars en overheid kunnen samen optrekken door informatie te verschaffen over de risico’s van overstromingen en cyberincidenten. Dan kunnen huishoudens en bedrijven een betere afweging maken of een aanvullende verzekering al dan niet gewenst is. Daarbij moet de overheid duidelijker te zijn over wanneer zij overgaat tot eventuele compensatie, zodat verzekeraars beter kunnen voorspellen wat de risico’s zijn.

Consolidatie

Zo’n benadering kan ook bijdragen aan een gezonde Nederlandse verzekeringssector. De sector is de afgelopen jaren verder geconsolideerd, met afgenomen premie-inkomsten in levensverzekeringen en een bescheiden groei op de schademarkt. Terwijl een gestegen rente in principe positief is voor verzekeraars, kan de toegenomen inflatie leiden tot hogere kosten en schadeclaims.

Dan is er ook nog stevige concurrentie, mede doordat buitenlandse verzekeraars en tech-bedrijven zich op de Nederlandse markt begeven. Dat draagt bij aan innovatie en een veelzijdiger aanbod, maar tegelijkertijd blijft er behoefte aan verzekeraars met goede kennis van lokale omstandigheden, die goed weten in te spelen op specifiek Nederlandse risico’s.

Solidariteit onder druk

De toenemende concurrentie op een verzadigde markt kan er bovendien toe leiden dat verzekeraars in hogere mate big data en geavanceerde beprijzingstechnieken inzetten om vooral winstgevende klanten aan zich te binden, waarschuwt DNB. Dit pakt niet alleen nadelig uit voor andere verzekeraars, maar kan ook de onderlinge solidariteit onder druk zetten en ertoe leiden dat groepen zich niet langer kunnen verzekeren.

Verzekeringen moeten breed toegankelijk zijn en blijven, vindt de toezichthouder. Verzekeraars, beleidsmakers en toezichthouders moeten oog hebben voor de potentieel negatieve effecten van vergaande risicoselectie op de risicosolidariteit tussen verzekerden. Wanneer het huidige wettelijke kader – waarin verzekeraars vooral zelf aan zet zijn om te bepalen welke data en technieken zij gebruiken om risico-inschattingen te maken – niet tot maatschappelijke gewenste uitkomsten leidt, moet er nadere wettelijke inkadering komen. Liefst op op Europees niveau.

‘Actievere rol van de overheid’

Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft het rapport van DNB, en wijst daarbij vooral naar de overheid. “In andere landen zijn overstromingsrisico’s in grotere mate verzekerbaar, wat vaak samengaat met een actievere rol vanuit de overheid. Denk aan het verplicht stellen van een private overstromingsverzekering, een in privaat-publieke samenwerking opgezette herverzekering of het optreden van de overheid zelf als verzekeraar. Deze voorbeelden in het buitenland verdienen ook in Nederland navolging. Ook moet worden gewerkt aan betere bewustwording. Het Verbond onderschrijft deze oproep en werkt momenteel aan concrete voorstellen.”

Ook voelt het Verbond zich gesterkt door de aanbeveling vanuit de DNB-studie om data over cyberincidenten beter te ontsluiten. “Dit is een randvoorwaarde voor verdere groei van de cyberverzekeringsmarkt. Het rapport geeft aan dat de overheid hierin een belangrijke rol heeft door zelf data over incidenten te delen, datadeling door marktpartijen te bevorderen en door samen met de sector te komen tot een taxonomie van cyberincidenten.”

Bron: DNB, Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES