Dekkingsgraad pensioenfondsen daalt licht na aanpassing prognosetafel AG

Dekkingsgraad pensioenfondsen daalt licht na aanpassing prognosetafel AG

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft een nieuwe prognosetafel (Prognosetafel AG2022) gepubliceerd. Hierin geeft het AG een inschatting van de verwachte ontwikkeling van de overlevingskansen en de levensverwachting in Nederland. Bij deze update ten opzichte van de Prognosetafel AG2020 is het onderliggende model verbeterd en heeft de onderzoekscommissie ook uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijke langetermijneffecten van COVID-19. Het AG heeft berekend dat de verplichtingen van de pensioenfondsen met bijna 1% zullen toenemen als de nieuwe prognosetafel wordt gebruikt. Daardoor zal de dekkingsgraad met zo’n 1% afnemen.

COVID-19: impact leeftijdsgebonden

Toen het prognosemodel voor de prognosetafel AG2020 werd vastgesteld, was er nog niets bekend over de gevolgen van de coronapandemie. Op dat moment werden data van de Nederlandse bevolking tot en met 2019 gebruikt. Er is wel een gevoeligheidsanalyse gedaan op basis van oversterftecijfers in de eerste zes maanden van 2020 maar de inschattingen zijn daar niet op aangepast. Ook in 2021 is een extra analyse gedaan en ook toen is weer geconcludeerd dat het model geen aanpassing behoefde.

Inmiddels zijn de data van de twee coronajaren 2020 en 2021 toegevoegd aan de gebruikte dataset. Uit deze data blijkt dat de oversterfte als gevolg van COVID-19 een ander patroon volgt dan de gebruikelijke sterfte. Met name de hogere leeftijden zijn getroffen. Daarom is in het model een extra element toegevoegd die de oversterfte als gevolg van Corona inschat.

Binnen het model is het nodig een scenario vast te stellen met betrekking tot de manier waarop de oversterfte zich zal gaan ontwikkelen. De onderzoekscommissie heeft verschillende opties overwogen, zoals een structurele oversterfte, een incidentele oversterfte die na 2021 niet meer voorkomt en de ‘nieuwe normaal’, waarbij er oversterfte blijft maar dat die stabiliseert op een lager niveau dan in de topjaren. Uiteindelijk is gekozen voor de optie ‘Verdwijnend’. Dit houdt in dat de oversterfte zal afnemen en uiteindelijk helemaal zal verdwijnen. Dit is volgens de commissie het meest waarschijnlijk aangezien de vaccins en overige maatregelen de oversterfte zullen beperken.

Levensverwachting 65+ neemt licht toe

De levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen van 65 jaar neemt voor het komende jaar licht toe ten opzichte van de vorige prognosetafel. Er zijn drie zaken die deze verandering verklaren. De oversterfte door COVID-19 zorgt voor een daling met 0,01 jaar. Dat er nieuwe data beschikbaar zijn gekomen, levert echter een stijging op van 0,08 jaar voor mannen en 0,13 jaar voor vrouwen. Een gewijzigde rekenmethode met betrekking tot de hoogste leeftijden levert een toename op van 0,04 jaar voor mannen en 0,08 jaar voor vrouwen. De uit eindelijke stijging van de levensverwachting is komt voor vrouwen uit op 0,2 jaar en voor mannen op 0,1 jaar.

Een hogere levensverwachting betekent hogere verplichtingen voor de pensioenfondsen. Het AG heeft becijferd dat het om een stijging van ongeveer 0,7% gaat, bij een rekenrente van 3%. Voor de dekkingsgraad betekent dat dat die met ongeveer 1% afneemt. Uiteraard is de exacte verandering afhankelijk van de samenstelling naar leeftijd en geslacht van de deelnemers.

Bron: AG

GEEN REACTIES