Daarom verlengt het kabinet de verruimde schenkingsregeling niet

Verlenging van de verruimde vrijstelling zou verstorend kunnen gaan werken in de woningmarkt die nu tekenen van herstel vertoont.

Per 1 januari 2015 zal de reguliere verhoogde vrijstelling weer gelden voor schenkingen van ouders aan kinderen, waarbij een maximum geldt van € 52.752 (rekening houdend met de verwachte inflatiecorrectie). Dit meldt staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) in antwoorden op Kamervragen van Farshad Bashir.

“De tijdelijk verruimde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning zal niet worden verlengd.

De verruimde vrijstelling is een eenmalige crisismaatregel waarmee is beoogd om extra middelen voor de financiering van een koopwoning of aflossing van een eigenwoningschuld te genereren. Hiermee is een impuls gegeven aan de woningverkoop in een periode van crisis op de woningmarkt. Op dit moment vertoont de woningmarkt tekenen van herstel. Verlenging van de verruimde vrijstelling zou in deze markt verstorend kunnen gaan werken.”

Impliceert dat de verruimde schenkingsregeling op dit moment wel verstorend werkt op de woningmarkt? Dat valt niet in de antwoorden te lezen. “De inschatting is dat de verruimde vrijstelling slechts een beperkt prijsopdrijvend effect heeft omdat deze ook kan worden ingezet voor andere doelen dan voor aankoop van een woning, zoals voor aflossing op een bestaande schuld.”

In het spoor van de vragensteller citeert de staatssecretaris een artikel uit de Volkskrant. Daarin wordt geschat dat in de eerste helft van 2014 10 tot 15% van de woningaankopen deels gefinancierd is met een schenking. “Op basis van informatie van 10 notariskantoren die zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen kwam eerder naar voren dat in 19% van de gevallen wordt geschonken voor de aankoop van een woning. Overigens bleek uit de informatie dat het gemiddelde geschonken bedrag € 60.000 bedroeg en dat in 44% van de gevallen een bedrag van € 100.000 werd geschonken. Uit diezelfde informatie blijkt dat in 45% van de gevallen wordt geschonken voor het aflossen van een bestaande schuld. Het kwijtschelden van een bestaande lening tussen schenker en begiftigde gebeurt in 18% van de gevallen en verbouwing van de eigen woning in 14% van de gevallen. In de overige gevallen (4%) is er sprake van een combinatie van schenkingsdoelen.

Uit de resultaten van de steekproef is niet op te maken welke bedragen neerslaan bij welk schenkingsdoel. Het betreft hier slechts een steekproef onder een beperkt aantal notariskantoren, dus – zoals hiervoor al is aangegeven – bieden deze cijfers niet meer dan een indicatie.”

De derving aan inkomsten uit de erfbelasting blijkt erg gering. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van 100 miljoen euro over een periode van 30 jaar.

Jaarlijks gaat het om slechts enkele miljoenen en het valt niet te berekenen hoe het reële gecumuleerde bedrag er over 30 jaar uitziet.

Zoals Findinet eerder opmerkte, wordt per 1 januari 2015 alleen de verruiming geschrapt. De schenkingsvrijstelling zoals die voor die tijd bestond, blijft gehandhaafd.

De staatssecretaris: “Per 1 januari 2015 zal de reguliere verhoogde vrijstelling weer gelden voor schenkingen van ouders aan kinderen, waarbij een maximum geldt van € 52.752 (rekening houdend met de verwachte inflatiecorrectie).”

Wiebes gaat niet in op de beperking dat de faciliteit alleen geldt voor kinderen tussen 18 en 40 jaar, maar daar werd ook niet op gerept in de vragen.

Welke vragensteller gaat nu verzoeken om deze leeftijdsgrenzen te laten vervallen? Zo’n verandering zal immers meer voor- dan nadelen bieden voor de woning- en hypothekenmarkt. En nauwelijks gevolgen hebben voor ’s rijks schatkist.

GEEN REACTIES