CvB Kifid: DAS heeft serieschadeclausule terecht toegepast

Kifid: meer klachten over banken, minder over hypotheken in 2020

De serieschadeclausule van rechtsbijstandsverzekeraar DAS is duidelijk en helder. DAS heeft de clausule terecht ingezet toen een verzekerde twee samenhangende procedures wilde declareren. De Commissie van Beroep van het Kifid vernietigt met dit oordeel twee eerdere uitspraken van de Geschillencommissie.

De verzekerde in kwestie had in 2016 een geschil met zijn bank over betalingsachterstand op zijn hypotheek. Dit leidde tot twee kortgeding-procedures. Met het eerste kort geding wilde de verzekerde de dreigende verkoop van zijn woning voorkomen. Het tweede kort geding, anderhalf jaar later, ging over dezelfde geldlening en dezelfde woning; deze dreigde nu geveild te worden omdat de verzekerde de afspraken gemaakt bij het eerste kort geding niet was nagekomen.

De verzekerde claimde vergoeding van de kosten voor beide procedures bij DAS. Maar de verzekeraar stelde dat beide procedures met elkaar samenhangen en dus gezien worden als één conflict. Daarvoor geldt een kostenmaximum van 12.500 euro.

Het betreffende artikel van de polisvoorwaarden luidt: “Het kan zijn dat u meer conflicten hebt die met elkaar samenhangen. Of die dezelfde feiten als oorzaak hebben. Dan zien wij al deze conflicten samen als één conflict. Dit betekent bijvoorbeeld dat u dan recht hebt op één keer het kostenmaximum dat voor dat conflict geldt. Dus niet meer keren.”

Deze clausule is een zogeheten ‘kernbeding’. Het artikel beperkt de verplichting van de verzekeraar om de kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. In lijn met de rechtspraak van het Europese Hof moet een kernbeding duidelijk en begrijpelijk zijn (transparantievereiste) en er moet evenwicht zijn tussen de rechten en plichten van de verzekeraar en de verzekeringnemer.

Vernietigbaar
De verzekerde is het oneens met DAS en vindt de clausule onduidelijk en onredelijk bezwarend, dus vernietigbaar. Hij vecht de beslissing van DAS met succes aan bij de Geschillencommissie van het Kifid. De commissie oordeelt in een tussenuitspraak in juli 2019 dat er in het artikel geen duidelijke criteria worden geformuleerd die aangeven wanneer twee geschillen samenhangen. Dat maakt het onvoldoende duidelijk en begrijpelijk. En daardoor, oordeelt de commissie in een einduitspraak in mei 2020, wordt het artikel ook onredelijk bezwarend voor de verzekerde: het is in feite aan de verzekeraar overgelaten om te bepalen of conflicten al dan niet met elkaar samenhangen. Bij gebrek aan duidelijke en begrijpelijke criteria kan de verzekerde niet inschatten welke economische gevolgen voor hem voortvloeien uit de onderhavige bepaling, mede omdat deze afhankelijk zijn van de invulling die verzekeraar daaraan in het voorkomende geval geeft.

De Commissie van Beroep oordeelt anders. Over de betekenis van de serieschadeclausule bestaat volgens haar geen twijfel. De clausule is geformuleerd in korte, grammaticaal correcte zinnen en in algemeen gangbare woorden. De termen ‘conflict’, ‘samenhangen’ en ‘oorzaak’ worden op een logische en ‘voor een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument te volgen wijze’ gebruikt en met elkaar in verband gebracht. Daarmee wordt aan een ‘normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument’ voldoende duidelijk gemaakt wat de clausule meebrengt. Daardoor is de clausule dus niet oneerlijk of onredelijk bezwarend, aldus de CvB. Het staat een verzekeraar vrij om in de polisvoorwaarden te omschrijven binnen welke grenzen de verzekering wel of geen dekking biedt. Dit leidt niet tot een verstoring van het evenwicht tussen rechten en plichten van de consument en de verzekeraar.

Ongewisheid
Natuurlijk is er in een concrete situatie ‘altijd in meerdere of mindere mate sprake van enige ongewisheid of de situatie binnen de reikwijdte van de term valt. Maar die niet te vermijden ongewisheid vormt niet als zodanig reeds een voldoende grond om de serieschadeclausule als onduidelijk of onbegrijpelijk aan te merken. Ondanks die ongewisheid blijft een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument in staat om in te zien welke economische gevolgen er uit de schadeserieclausule voortvloeien. De termen ‘conflict’, ‘samenhangen‘ en ‘oorzaak’ zijn niet zo onbepaald dat hierover anders geoordeeld zou moeten worden.’

De beide kort gedingen maken deel uit van hetzelfde conflict in de zin van de serieschadeclausule, oordeelt de CvB. ‘Een geheel nieuwe oorzaak voor de omstandigheid dat Consument de bij het eerste kort geding bereikte betalingsregeling niet nakwam, is gesteld noch gebleken.’ DAS heeft dus terecht het kostenmaximum gehanteerd.

GEEN REACTIES