Conceptbesluit draait wetswijziging waardeoverdracht deels terug

De geschrapte zesmaandstermijn krijgt overgangsregeling en kleine werkgeversregeling geldt voor alle werkgevers.

Op een achternamiddag nam de Tweede Kamer tijdens de behandeling van het nieuwe FTK aan amendement aan, waardoor de Pensioenwet werd gewijzigd op het gebied van individuele waardeoverdracht.

Pensioenuitvoerders moeten ongelimiteerd aan waardeoverdracht gaan meewerken onder voorwaarden die nog geformuleerd moeten worden.

Commentaar van Findinet was: ‘Alsof waardeoverdracht in de praktijk nu al niet ingewikkeld genoeg is, heeft de Tweede Kamer een begin gemaakt daar helemaal een doos van Pandora van te maken.’

De nog te formuleren voorwaarden moesten worden vastgelegd in het Besluit uitvoering Pensioenwet.

Het kabinet heeft het concept-Besluit aangegrepen om de scherpe kanten van het amendement weg te nemen en de Pandora-doos voor een belangrijk deel weer te sluiten

Concept-besluit

Belangrijkste wijzigingen in het concept-Besluit zijn de introductie van een overgangstermijn en het van toepassing verklaren van de regeling voor kleine werkgevers op alle werkgevers.

Overgangstermijn

Het amendement kende geen overgangstermijn. Daarmee is nu opnieuw het recht op waardeoverdracht ontstaan met toepassing van de wettelijke rekenregels en de wettelijke termijnen in het kader van baanwisselingen in het verleden waarbij toen van dat recht op waardeoverdracht geen gebruik is gemaakt. “Dit hernieuwde recht’, aldus de toelichting op het concept-Besluit, “kan tot gevolg hebben dat een deelnemer eventuele gerealiseerde kortingsmaatregelen en het gerealiseerde indexatiebeleid bij de betrokken pensioenuitvoerders sinds die baanwisseling in het verleden, in de beoordeling betrekt. Voorts kan een deelnemer in die beoordeling de ontwikkeling van diezelfde factoren naar de toekomst bezien. Die beoordeling vindt dan wel in een heel andere context plaats dan waarvan sprake was in de periode van de baanwisseling.”

Begrijpelijke afwegingen bezien vanuit de deelnemer, maar gevaarlijk voor de positie van de andere deelnemers, wordt geconcludeerd in het concept-Besluit.

“Om te komen tot een tussenoplossing is via dit besluit het gevaar van calculerend gedrag en het daarmee samenhangende gevaar van het in beweging komen van slapersbestanden voorkomen. Dat is mogelijk door waardeoverdracht met een onbepaalde aanvraagtermijn alleen toe te staan indien baanwisseling ertoe leidt dat vanaf 1 januari 2015 pensioenaanspraken worden verworven in een nieuwe pensioenregeling. Daarbij wordt aangetekend dat de deelnemer het bestaande recht behoudt om – onder toepassing van de wettelijke rekenregels en procedurevoorschriften – bij elke (toekomstige) baanwisseling in de waardeoverdracht ook de pensioenaanspraken uit eerdere dienstverbanden te betrekken.”

Regeling kleine werkgevers voor alle werkgevers

“Ten tweede kan de mogelijkheid dat pensioendeelnemers het verzoek om waardeoverdracht te allen tijde kunnen doen, ertoe leiden dat werkgevers te maken kunnen krijgen met een ophoping van gevallen van waardeoverdracht. Die ophoping kan leiden tot forse liquiditeitsproblemen (en wellicht zelfs continuïteitsproblemen) voor die werkgever, vooral als sprake is van forse bijbetalingslasten per individueel geval van waardeoverdracht.”

En: “De kans is groot dat deze bijbetalingsproblematiek per individueel geval de laatste tijd ook voor andere werkgevers dan voor kleine werkgevers fors is toegenomen (en daarmee ook het gevaar van stapeling). Dat komt vooral omdat veel verzekeringscontracten in het verleden zijn gebaseerd op een rekenrente van 3% terwijl vanaf 1 januari 2015 de wettelijke rekenrente voor waardeoverdracht is verlaagd van 2,785% (2014) naar 2,156%.

Om het probleem van de bijbetalingsproblematiek te beperken en om te voorkomen dat dit probleem escaleert, is via dit besluit erin voorzien dat de regeling van de beperking van de bijbetalingslasten voor de kleine werkgevers per 1 januari 2015 van toepassing zal zijn op alle werkgevers. Daarbij is overwogen dat die bestaande bijbetalingsproblematiek weinig meer te maken heeft met het oorspronkelijke doel van waardeoverdracht: het voorkomen van pensioenverlies voor deelnemers bij eindloonregelingen. De huidige bijbetalingsproblematiek komt vooral voort uit verschil in financieringsmethodieken van pensioenuitvoerders ten opzichte van het wettelijke overdrachtstarief.”

Procedure

Wat betreft dit concept is gekozen voor een ‘zware voorhangprocedure’. Beide Kamers in het parlement krijgen vier weken de mogelijkheid zich uit te spreken voordat de telst voor advies wordt gezonden naar de Raad van State.

Al eerder heeft staatssecretaris toegezegd nog voor de zomer van 2015 een brief te sturen over de uitkomst van het onderzoek naar een fundamentele herziening waardeoverdracht. Daarna volgt een wetsvoorstel herziening waardeoverdracht.

Toch zal dit ontwerpbesluit autonoom behandeld moeten worden omdat de zesmaandstermijn inmidels in de Pensioenwet geschrapt is, vooruitlopend op de nadere invulling van dit besluit.

GEEN REACTIES