Afkoop klein pensioen geen gevolg meer voor partnertoeslag en Anw-uitkering

Staatssecretaris Klijnsma maakt nu eindelijk een definitief eind aan de problematiek rond afkoop klein pensioen v≈≈r de nieuwe AOW-leeftijd.

De pensioenuitvoerder heeft het recht om een klein ouderdomspensioen (in 2015: minder dan € 462,88 op jaarbasis) na twee jaar na deelnemingsbeëindiging af te kopen. Dat kan zonder instemming van de deelnemer.

Huidige situatie

De ingangsdatum voor ouderdomspensioen voor deelnemers en vooral voor gewezen deelnemers staat in veel pensioenreglementen nog in de maand waarin de betrokkene 65 jaar wordt. In veel pensioenreglementen is geregeld dat de afkoop van een klein ouderdomspensioen plaatsvindt in de maand waarin de rechthebbende 65 jaar wordt.

Met ingang van 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd verhoogd en deze bedraagt in 2015 65 jaar en drie maanden. Op het moment dat een klein pensioen wordt afgekocht, vaak dus in de maand waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt, is de AOW-leeftijd nog niet ingetreden. Als er dan ook een partnertoeslag of een Anw-uitkering wordt ontvangen, brengt de SVB de afkoopsom in mindering op de partnertoeslag en op de Anw-uitkering in de maand waarin de afkoopsom wordt uitbetaald. Het betreft een eenmalige korting over één maand. Maximaal wordt dus € 741 bruto (50%) aan partnertoeslag en € 1.138 bruto (70%) aan Anw gekort. Daarnaast is het mogelijk dat er AOW-premie verschuldigd is over het afkoopbedrag.

Amendement Roos Vermeij

Het amendement Vermeij c.s. bij de Verzamelwet SZW 20152 regelt dat een klein pensioen, dat de pensioenuitvoerder wil afkopen tussen de reguliere pensioenleeftijd (vaak 65 jaar) en de AOW-leeftijd, kan worden uitgesteld tot de maand volgend op de datum waarop een gewezen deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en dat het pensioen ook meteen in die maand wordt afgekocht. Het gaat om een keuzerecht, er is geen sprake van een verplichting.

Door de ingangsdatum en afkoop op dit moment te stellen, wordt samenloop van het afkoopbedrag met de AOW-partnertoeslag en Anw-uitkering (en overige inkomensafhankelijk regelingen zoals de Inkomensvoorziening oudere werkelozen en de Toeslagenwet) voorkomen. De afkoopsom klein pensioen kan daardoor niet meer in mindering worden gebracht op die uitkeringen. Hierdoor worden financiële nadelen voor (gewezen) deelnemers voorkomen. Ook is er dan geen AOW-premie over het afkoopbedrag verschuldigd.

Uitspraken Centrale Raad van Beroep

In één van de uitspraken op 19 december 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld over een zaak waarin de belanghebbende sinds februari 2009 een AOW-uitkering ontving, aangevuld met partnertoeslag voor zijn jongere partner.
De jongere partner ontving van het pensioenfonds een afkoopsom van € 917,50, die in de maand van uitbetaling door de SVB in mindering werd gebracht op de AOW-partnertoeslag.

De CRvB heeft geoordeeld dat de SVB op zich correct heeft gehandeld door een afkoopsom klein pensioen te korten op de AOW-partnertoeslag en de Anw-uitkering, omdat het Inkomensbesluit pensioen aanmerkt als in aanmerking te nemen inkomen.

Tegelijkertijd oordeelde de Raad dat de manier waarop de SVB de afkoopsom klein pensioen heeft gekort in dit geval tot een onredelijk resultaat heeft geleid. In aansluiting op eerdere jurisprudentie in het kader van de WWB oordeelt de CRvB dat een afkoopsom van een klein pensioen bestemd is voor de periode ná het bereiken van de pensioenleeftijd. Het volledig toerekenen van een afkoopsom aan een maand gelegen voor het bereiken van de pensioenleeftijd, leidt volgens de CRvB daarom tot een onredelijk resultaat. De CRvB stelt vast dat het behoort tot de bevoegdheid van de SVB om te besluiten op welke andere wijze het inkomen kan worden bepaald. De CRvB draagt de SVB daarom op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de overwegingen van de CRvB.

Wijziging Inkomensbesluit

Nog steeds bestaat het gevaar dus dat de afkoopsom van een klein pensioen als inkomen wordt aangemerkt en leidt tot kortingen. Dat is niet in lijn met het amendement Vermeij, aldus Klijnsma.

“Belanghebbenden mogen geen financiële nadelen ondervinden als zij een afkoopsom van een klein pensioen ontvangen. Indien belanghebbenden geen gebruik (kunnen) maken van het door dit amendement geregelde keuzerecht, zou in dat geval de afkoopsom alsnog geheel of gedeeltelijk in mindering worden gebracht op de AOW-partnertoeslag. Ik ben daarom bereid het Inkomensbesluit aan te passen en te regelen dat een afkoopsom van een klein pensioen volledig wordt vrijgelaten bij de AOW-partnertoeslag en Anw-uitkering.”

GEEN REACTIES