Commissie: Twee IB-schijven: 37 en 49 procent

Door het schrappen van aftrekposten zullen bijna 12 van de krap 13 miljoen belastingplichtigen te maken krijgen met één tarief van maximaal 37%.

De commissie inkomstenbelasting en toeslagen (Commissie Dijkhuizen) wil de 4 huidige belastingtarieven in de inkomstenbelasting vervangen door 2 tarieven van 37% en 49 %. Het aantal belastingplichtigen dat onder de laagste belastingschijf valt, verdubbeld van krap 6 miljoen naar bijna 12 miljoen mensen, dat wil zeggen 93% van alle belastingplichtigen. Mensen krijgen een grotere positieve financiële prikkel om meer te gaan werken. De commissie wil het rondpompen van geld verminderen.

Ook stelt de belastingcommissie maatregelen voor om de huizenmarkt weer op gang te brengen (zie ook: Commissie: Daadwerkelijk aflossen hypotheek niet verplicht).

Zij stelt voor de hypotheekrenteaftrek te beperken. Bestaande en nieuwe gevallen worden fiscaal gelijk behandeld. Verder beveelt de commissie aan aflossing niet fiscaal te verplichten, maar om de renteaftrek geleidelijk gedurende de looptijd via een (forfaitair) annuïtair schema te verminderen. De renteaftrek vindt vervolgens plaats tegen het tarief van de nieuwe eerste schijf.

Ter bevordering van de doorstroming op de woningmarkt schaft de commissie de overdrachtsbelasting voor woningen volledig af. Ook voor de zogenaamde restschuldproblematiek draagt zij een oplossing aan. Rente daarop wordt fiscaal aftrekbaar. Ten aanzien van de huursector is het advies deze geleidelijk meer marktconform te maken en de opbrengst in te zetten voor lastenverlichting.
Belasting voor ouderen jongeren gelijk

De vergrijzing brengt steeds verder oplopende kosten met zich, met name voor de gezondheidszorg en de AOW. Daarnaast worden nieuwe groepen ouderen steeds welvarender. Zo is zowel de inkomens- als de vermogenssituatie van de huidige groep 65-70 jarigen inmiddels gemiddeld beter dan van alle inkomens beneden de 50 jaar. Daarom wordt van ouderen met een hoger inkomen langs geleidelijke weg eenzelfde belastingbijdrage gevraagd als van jongere generaties.

BTW opnieuw omhoog

De BTW-tarieven worden verhoogd met 2%-punten. Het lage tarief gaat van 6%-punt naar 8%-punt en het hoge tarief van 21%-punt naar 23%-punt.

De commissie heeft een tussentijds rapport gepubliceerd en geeft daarin aan welke maatregelen in de komende kabinetsperiode geëffectueerd kunnen worden.

GEEN REACTIES