CANON: Dit is geen inhaal-/PE-examen maar een herexamen

Het inhaal-/PE-examen toetst oude vakbekwaamheid, waardoor in feite sprake is van het opnieuw afleggen van een examen.

Het mag geen verbazing wekken dat de gezamenlijke intermediairverenigingen CFD, Adfiz, NVF, OvFD en NVGA negatief hebben gereageerd op de voorstellen van het CDFD met betrekking tot de inhaal-/PE-examens.

Het is bekend dat zij er principieel bezwaar tegen hebben dat een hele diplomahoudende beroepsgroep opnieuw examen moet doen. Zij hebben de consultatie aangegrepen om nogmaals te beargumenteren dat de verplichte inhaal/PE-examens geschrapt moeten worden. Maar net zo belangrijk: de verenigingen gaan ook inhoudelijk in op de CDFD-voorstellen.

Geen inhaal- maar herexamen

Het inhaal-/PE-examen toetst oude vakbekwaamheid, waardoor in feite sprake is van opnieuw examen afleggen. Uit de voorgestelde toetstermen blijkt dat op grote schaal kennis opnieuw wordt getoetst, die eerder is opgedaan via Wft-opleidingen en/of PE.

“Kijkende naar de toetstermen die nu door het CDFD ter consultatie worden aangeboden, dan is de conclusie dat bij meerdere inhaalexamens de toetstermen dusdanig zijn dat er feitelijk sprake is van het afleggen van een nieuw examen. De noodzakelijke balans is ver te zoeken en ontbreekt zelfs geheel. Kennis die men eerder heeft opgedaan via de initiële Wft-opleidingen en/of vervolgens via PE-programma’s wordt op grote schaal opnieuw getoetst.

Het is niet uit te leggen en te verdedigen dat op basis van de CDFD-voorstellen een uitgebreid examen moet worden afgelegd over o.a. basiskennis die al lang gemeengoed is geworden bij financiële adviseurs met een Wft-diploma.”

Dubbele toetsing

Het CDFD-voorstel leidt tot dubbele toetsing door grote overlappen in toetstermen tussen de verschillende examens per beroepskwalificatie. Huidige diplomahouders worden hierdoor twee keer of zelfs drie keer over hetzelfde getoetst. De verenigingen illustreren dit bezwaar een groot aantal concrete voorbeelden.

Verouderde ‘actualiteit’

Het inhaal-/PE-examen gaat op bepaalde punten over actualiteiten die ten tijde van examen alweer verouderd zijn.

“Bij de actualiteiten worden gewijzigde forfaitpercentages, wijzigingen in uitkeringsvrijstellingen ten gevolge van indexering etc. opgenomen. De onderliggende theorie is daarbij niet gewijzigd, uitsluitend percentages en bedragen. Dit leidt ten eerste tot een dubbele toetsing van de aanvankelijke examenstof, want men heeft al geleerd om deze percentages/bedragen toe te passen. Het gaat daarnaast om zaken die jaarlijks wijzigen bijvoorbeeld door indexatie waardoor percentages/bedragen uit 2012 en 2013 in 2014 en 2015 als de PE-examens moeten worden gedaan al weer gedateerd zijn. Het moeten leren van uitsluitend de gewijzigde bedragen betekent dat men alleen rijtjes van (gewijzigde) bedragen moet kunnen opdreunen. Niet conform de uitgangspunten die worden benoemd, niet relevant genoeg en zeker niet zinvol.

Tevens zijn ‘actualiteiten’ opgenomen, die met ingang van 01-01-2014 al weer achterhaald zijn.”

Wat dan wel?

Het enige dat de intermediairverenigingen redelijk vinden, is dat degenen die over een Wft-diploma beschikken, een verplicht inhaalprogramma moeten volgen. “Dit programma moet zich toespitsen op het trainen van adviesvaardigheden en het integer handelen. Deze onderdelen lenen zich niet voor het afleggen van een examen.”

Adfiz praat verder

Het ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van de consultatiereactie contact opgenomen met Adfiz. “Bij dit gesprek is duidelijk geworden”, aldus Adfiz, “dat het nuttig kan zijn onze bezwaren nogmaals uitgebreid toe te lichten. Wij hebben daarom met het ministerie afgesproken in de tweede week van augustus die toelichting te geven tijdens een nog te plannen afspraak.”

GEEN REACTIES