Assurantiebelasting al op 1 januari naar 21%

Mede op verzoek van Verbond, NVGA en Adfiz gaat de verhoging niet in op 1 april maar op 1 januari 2013. Grootschalig misbruik wordt gestraft!

Zoals bekend hebben sommige partijen ideeën geventileerd hoe consumenten nog een jaartje de tariefverhoging konden omzeilen. Bijvoorbeeld om de maandbetaling tijdig om te zetten in een jaarbetaling. Of om de verzekering te prolongeren vóór het tijdstip van de belastingverhoging. Weekers reageerde met het dreigement van een naheffing. Mocht de staatssecretaris daar inderdaad toe overgaan dan betekent dat een forse administratieve last voor verzekeraars, aldus het Verbond. Daarom vond de koepel het een beter idee de verhoging in te laten gaan op het moment dat de meeste verzekeringen prolongeren, namelijk op 1 januari. Volgens Weekers hebben NVGA en Adfiz zich achter dit verzoek geschaard.

Overgangsrecht

“Met het voorstel van de branche blijft de mogelijkheid tot anticipatie in 2012 echter bestaan. Hoe groot deze anticipatie zal zijn, is zeer lastig in te schatten. Het Verbond van Verzekeraars schat in dat de anticipatie zeer beperkt zal blijven, maar het is niet uit te sluiten dat de anticipatie in de honderden miljoenen euro’s zal lopen”, aldus Weekers. Daarom heeft hij met het Verbond de volgende oplossing bedacht:

“In het Belastingplan 2013 wordt via een nota van wijziging het overgangsrecht opgenomen zoals het Verbond voorstelt. Tevens wordt er een bepaling opgenomen die via een klein koninklijk besluit in werking kan treden. Die bepaling regelt dat aanvullend aan het overgangrecht zoals het Verbond voorstelt, het tarief van 21% ook van toepassing is op premies die tussen 1 oktober 2012 (datum bekendmaking deelakkoord) en 31 december 2012 vervallen zijn, voor zover deze premies betrekking hebben op een verzekerde periode vanaf 1 april 2013. Als uit inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars, uit de aangiften assurantiebelasting of anderszins blijkt dat de anticipatie dermate vormen aanneemt dat de beoogde extra opbrengst van € 1222 mln. in 2013 niet behaald wordt, laat het kabinet die bepaling via een klein koninklijk besluit in werking treden. Blijkt de mate van anticipatie inderdaad mee te vallen, dan laat het kabinet die bepaling niet in werking treden.

Met de branche zijn afspraken gemaakt dat de branche de mogelijkheden voor anticipatie niet actief gaat communiceren richting verzekerden. Ook actief meewerken aan anticipatie (bijvoorbeeld tegen de normale gang van zaken in de prolongatiedatum van een lopende verzekering verschuiven van 1 januari 2013 naar 31 december 2012) is niet de bedoeling. Het recht voor verzekerden om een lopende verzekering conform de polisvoorwaarden te beëindigen, een nieuwe verzekering af te sluiten en om maandbetalingen om te zetten in een jaarbetaling, blijft uiteraard behouden.

GEEN REACTIES