API: de actuele feiten op een rij

Een niet verplicht gestelde onderneming of bedrijfstak is vrij te kiezen voor elk willekeurig API-pensioenfonds.

Het grote verschil tussen een PPI (die alleen DC-regelingen kan uitvoeren) en een API (algemene pensioeninstelling waarvoor de wetgeving nu voorbereid wordt) is, dat de API de vormgeving heeft van een pensioenfonds. Dat kan zowel in een profit- als non profit setting. Een API kan opgericht worden door een pensioenfonds, maar ook door een verzekeraar of andere partij. De API valt net als andere pensioenfondsen onder het toezicht van DNB en AFM. Daarmee vallen ook alle door de API uitgevoerde pensioenregelingen onder dat regime.

Een belangrijk verschil tussen een huidig pensioenfonds en een API-pensioenfonds is dat een API meerdere regelingen kan uitvoeren. Dat betekent onder meer dat deze voor iedere onderneming of sector pensioenregelingen kan uitvoeren. Ook betekent het dat een onderneming (die niet onder de verplichtstelling valt) vrij is te kiezen voor een bepaalde pensioenuitvoerder, ongeacht in welke sector de onderneming actief is.

Uit de ‘antwoorden verslag schriftelijk overleg API’ blijkt dat er nog veel vragen bestaan bij de Tweede Kamerleden. De brief van staatssecretaris Jetta Klijnsma zet alle mogelijkheden en beperkingen van een API, voor zowel binnen- als buitenlandse pensioenregelingen, op een rij.

Een API kan meerdere regelingen financieel gescheiden van elkaar uitvoeren. Binnen die solidariteitskringen vindt geen verdere ringfencing plaats: de deelnemers aan die solidariteitskring zijn in dezelfde mate onderling solidair als nu het geval is. De introductie van de API verandert niets aan de verplichtstelling. De API is dus niet relevant voor ondernemingen en werknemers die worden geraakt door een verplichtstelling aan een bedrijfstakpensioenfonds. Evenmin zal een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds zich kunnen omvormen tot een API. Dat betekent dat het schrappen van de domeinafbakening niet voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen geldt.

Daar staat tegenover dat de API is niet gebonden is aan de regels van de domeinafbakening. Ook vervangt de API de Multi-opf is zijn huidige vorm. Van belang is de bestuursvorm: bij het pensioenfonds-API wordt een onafhankelijk bestuur mogelijk waarbij sociale partners in een belanghebbendenorgaan per regeling zeggenschap krijgen. De API zelf hoeft geen paritair samengesteld bestuur te hebben. Kans of bedreiging?

Klijnsma: “Het kabinet meent dat de introductie van de API verzekeraars kansen biedt, omdat ook zij een API kunnen oprichten, net zoals dat gebeurd is met de PPI. Het is hierbij van belang om in het oog te houden dat de pensioenuitvoering uiteindelijk in belang is van werkgever en werknemer en dat het zaak is omstandigheden te creëren waarin een optimale prijs-kwaliteitverhouding kan worden gerealiseerd. Het is daarbij van ondergeschikt belang welke instantie de pensioenuitvoering verzorgt.

Internationaal belang

Met name multinationals zijn in de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker op zoek gegaan naar mogelijkheden om hun pensioenregelingen in de diverse landen vanuit één instelling aan te sturen en uit te voeren. Een gebundelde pensioenuitvoering levert niet alleen kostenvoordelen op door gezamenlijke uitvoering van onder andere het vermogensbeheer. Maar ook op bestuurlijk niveau heeft uitvoering door één pensioeninstelling voordelen. In gesprekken met de sector is naar voren gekomen dat multinationals – net als een aantal Nederlandse pensioenfondsen – problemen ondervinden om gekwalificeerde bestuurders te vinden voor alle decentraal georganiseerde regelingen. Als Nederland geen mogelijkheden biedt voor deze gezamenlijke uitvoering van internationale regelingen zullen multinationals mogelijk voor andere landen kiezen.

Findiprint Het API-pensioenfonds

U kunt de integrale antwoorden op de Kamervragen downloaden. De Findinet-redactie heeft deze antwoorden per onderwerp bij elkaar gebracht en als een makkelijker leesbare ‘Findiprint Het API-pensioenfonds’ gepubliceerd.

GEEN REACTIES