Alle wijzigingen in de belastingheffing op een rij

In een circulaire geeft het ministerie van Financiën een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2014.

De circulaire is gepubliceerd nadat het parlement heeft ingestemd met het Belastingplan 2014, Overige

fiscale maatregelen 2014, de Wet aanpak fraude en fiscaliteit en de Wet wijziging percentages

belasting- en invorderingsrente.

De inflatiecorrectie voor 2014 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende

bedragen met 1,7%. In de tekst zijn tussen haakjes de bedragen vermeld zoals die gelden

voor 2013. Veel bedragen die in eerdere jaren wel werden gecorrigeerd voor inflatie zijn niet

aangepast per 1 januari 2014.

Aan de orde komen:

Inkomstenbelasting

Tarieven

Heffingskortingen

Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting

Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen

Reisaftrek

Eigen woning

Regeling specifieke zorgkosten

Aftrek levensonderhoud voor kinderen

Weekenduitgaven gehandicapten

Scholingsuitgaven

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Giftenaftrek

Aftrek uitgaven monumentenpanden

Verliezen op beleggingen in durfkapitaal

Willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (Vamil)

Investeringsaftrek

Research en Development Aftrek (RDA)

Oudedagsreserve

Ondernemersaftrek

MKB-winstvrijstelling

Extra lijfrentepremieaftrek bij stakende ondernemers

Box 2

1Box 3

Loonbelasting

Stamrechtvrijstelling

Bijtelling auto van de zaak

Reiskostenvergoeding

Werkkostenregeling

Bestaande regeling vrije vergoedingen en verstrekkingen

Afdrachtvermindering loonbelasting

Afdrachtvermindering onderwijs

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

Schenk- en erfbelasting

Tarieven schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen schenkbelasting

Vrijstellingen erfbelasting

Ondernemingsvermogen

Belastingen op milieugrondslag

Tarieven

Autobelastingen

Tarieven BPM

Faciliteit Euro-6 dieselpersonenauto’s

Tarieven MRB

Vrijstelling zeer zuinige auto’s in MRB

Vrijstelling oldtimers in MRB

Vennootschapsbelasting

Tarieven

Antimisbruikmaatregel afgezonderd particulier vermogen

Fiscale beleggingsinstelling

Btw, accijns en verbruiksbelasting

Btw

Accijnzen

Verbruiksbelasting

Overige

Overdrachtsbelasting

Toeslagen

Overige fraudemaatregelen

GEEN REACTIES